Home

Lämna ut personuppgifter till tredje part

Intresseavvägning - Datainspektione

Bröllopsfotograf i södra Sverige - Eksjö Nässjö Vetlanda

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part i enlighet med regelverket, informeras den registrerade om utlämningen. Om det är nödvändigt för oss att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Sensor Försäkring I övrigt kommer vi inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. hitta.se kan lämna ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av.

BF9K | Bergtornet Entreprenad AB

Vi kommer vidare inte att lämna ut dina Personuppgifter till tredje part, för att användas i direktmarknadsföringssyfte om vi har mottagit och behandlat en begäran från dig om att dina Personuppgifter inte ska lämnas ut till tredje part i detta syfte. Observera att en ändring inte gäller omedelbart Detta innebär att personuppgifter inte alltid kan lämnas till annat Vattenfallbolag, även om berörd person önskar det. Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar

Tredje parts åtkomst till personuppgifter för de som har förtroendeuppdrag och/eller uppdrag För att personer med förtroendeuppdrag och/eller uppdrag skall kunna utföra de uppgifter som åligger personen, få relevant information och åtkomst till föreningens IT-system, samt om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, kan personuppgifter komma att lämnas ut till tredje part RISE kan också komma att dela personuppgifter med tredje parter som är enskilt personuppgiftsansvariga om sådant utlämnande krävs för ändamålet för vilket uppgifterna samlats in, t.ex. Försäkringskassan, Migrationsverket och andra myndigheter, tredje part med vilken RISE har eller förväntas ha ett avtalsförhållande (t.ex. kund- och samarbetspartner, leverantör av. Dina personuppgifter används av de anställda i Region Skåne som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter till en tredje part förutom i de fall som listas här nedan. Affärs- och samarbetspartners Vi lämnar ut personuppgifter till affärs- och samarbetspartner som tillhandahåller vissa specialiserade tjänster till oss, eller som samarbetar med oss i olika projekt

tredje part om du inte har samtyckt till det eller som det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enl avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Skäl för användning av dina personuppgifter Om du utnyttjar en tjänst från en tredje part är det viktigt att du vet att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte kan ta på oss något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut några personuppgifter till dem Personuppgifter lämnas ut till tredje part, som leverantörer eller underleverantörer, ifall det krävs för att kommunen ska kunna utföra sina åtaganden. De personuppgifter vi behandlar om dig berörs av offentlighetsprincipen eftersom vi är en myndighet

Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till vår eventuella utlämning av uppgifter Om så är fallet, att uppgifterna lämnas ut till tredje part, skall detta ske enligt de lagar och förordningar som finns gällande sekretess och bestämmelserna som återges i GDPR. Kontakt Vid frågor gällande hantering av personuppgifter och/eller önskan om få information om vilka uppgifter som finns om dig kan du kontakta Svenskt Näringsliv kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut Tillgång till dina uppgifter Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom tjänsteleverantör. Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att marknadsföra, och förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på rätt sätt

De registrerades rättigheter - Datainspektione

 1. 4. Därför lämnar Norwegian ut personuppgifter. Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte. Vi får endast dela dina personuppgifter på följande sätt: När en del av din bokning involverar tjänst som tillhandahålls av tredje part får vi dela dina personuppgifter med dessa tredjeparter
 2. Trygg-Hansa kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter för olika ändamål och här nedan är en schematisk beskrivning över de olika kategorier av tredje parter som vi interagerar med
 3. Från vilka källor RISE hämtar Mottagares personuppgifter. Utöver de uppgifter som Mottagaren själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag
 4. Överföring till tredje land personuppgiftsbehandling i molntjänster. Lämna ut personuppgifter. Registrerades rättigheter. Id-kortsverksamheten. Äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna. När en av parterna inte är skattskyldig i Sverige. Partiell fission
 5. Dina personuppgifter kan även lämnas ut till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 6. EXTERNA LÄNKAR Denna integritetspolicy gäller för information som SvAAB behandlar på sina webbsidor
 6. PostNord kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. avsändande företag i syfte att agera på och hantera kundsynpunkter för att förbättra kundupplevelsen. Externa länkar. Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som PostNord behandlar om dig i våra Digitala Kanaler
 7. Ett samtycke om behandling av personuppgifter innebär att företaget som har inhämtat samtycket ges rätt att behandla personen i frågas personuppgifter. Detta kan ske genom att t.ex. samla in personuppgifter, registrera medlemmar, lagra personuppgifter eller lämna ut personuppgifter till en tredje part

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part om det inte krävs enligt gällande lagstiftning. Dina personuppgifter kan däremot överföras och behandlas av tredjepartsleverantörer som utför tjänster åt Eniro (personuppgiftsbiträden) för att möjliggöra för dessa företag att utföra de tjänster som Eniro beställt § 4. Hantering av personuppgifter . Personuppgifterna kommer att hanteras på följande sätt: _____ Följande har tillgång till dessa personuppgifter: _____ Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part. § 5. Rätt att begära ut personuppgifter dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut såda Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte. Tullverket är dock, liksom andra myndigheter, skyldigt att enligt offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling, om uppgifterna i handlingen inte är hemliga med stöd av en bestämmelse i sekretesslagen

Gravidfotograf i Stockholm | Bröllop och gravidfotografBröllopsfotograf Stockholm | Bröllop och gravidfotograf

Integritetspolicy Kjell

Region Kalmar län kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Västtrafik Vy Tåg kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis till polis eller annan myndighet, om fråga är om utredning av brott eller om Vy Tåg annars är skyldigt att lämna ut uppgifterna med stöd av lag eller myndighetsbeslut Personuppgifter kommer att kunna lämnas ut till tredje part när så krävs för att fullgöra vårt avtal med dig. Vi lämnar endast ut de uppgifter som är nödvändiga och i de fall känsliga personuppgifter överlämnas sker det endast mot bakgrund av ditt samtycke Utlämning av personuppgifter till tredje part. Willhem är restriktiva med att lämna ut personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd och avtalspart

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER. Attendo lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att fullgöra våra åtaganden mot exempelvis en offentlig beställare Dina personuppgifter hanteras av vår personal och ibland av personuppgiftsbiträden (främst leverantörer av de datasystem som kommunen använder). Dina personuppgifter kan komma att lämnas till annan tredje part om det behöver ske på grund av lagkrav, till exempel till andra myndigheter på grund av tillsyn eller beslut Personuppgifterna kan även hämtas in, lämnas ut eller delas med tredje part om det följer av författning eller om Övik Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag

Krusman Nödduschar AB – Vägghängd nöddusch RSK 8213813

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part, det vill säga; personer, myndigheter, företag eller föreningar som av någon anledning behöver ta del av personuppgifterna. Anledningarna till att dina personuppgifter kan komma att lämnas vidare är olika från behandling till behandling, men det ska alltid finnas ett ändamålsenligt skäl 3. Vem ASUS lämnar ut dina personuppgifter till. I denna paragraf beskrivs det hur ASUS kan dela dina personuppgifter till tredje parter för begränsade omständigheter och ändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ett av följande undantag: 3.1 Ditt samtyck Dessa tredje parter (och alla underleverantörer som de kan ha tillstånd att använda) har accepterat att inte dela, använda eller behålla dina personuppgifter i andra syften än de som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna. Vi kommer även att lämna ut dina uppgifter till tredje parter Dina personuppgifter lämnas till tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag, i kontakter med andra myndigheter på grund av till exempel tillsyn eller beslut eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter. Överföring till tredje land. I de fall personuppgifter förs över till länder utanför.

Ancestry lämnar inte ut dina individuella personuppgifter (inklusive genetiska data) till tredje part utöver vad som beskrivs i detta dataskyddsmeddelande eller med ditt kompletterande samtycke. Vi lämnar inte självmant ut dina uppgifter till rättsväsendet Region Värmland lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Region Värmland lyder under lagar som bland annat tryckfrihetsförordningen

Linnéuniversitetet lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part - observera att företag som tillhandahåller plattformar för kommunikation - t.ex. Facebook - som regel har egna villkor för hur personuppgifter lagras. Data till tredje land utanför EU/EES. Personuppgifter förs i vissa lägen över till tredje land i samband. Informationen kan innehålla personuppgifter. Om inte sekretess gäller för personuppgifterna i fråga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) så ska informationen lämnas ut. Universitetet har också andra uppgifter och skyldigheter som kan medföra att personuppgifter lämnas till andra parter I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Dina rättigheter. Du som medlem i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till § 5 Överföring av uppgifter till tredje parter. Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till tredje parter i följande fall: Du har givit ditt uttryckliga tillstånd till detta i enlighet med artikel 6.1a i dataskyddsförordningen.Vi har en rättslig förpliktelse att göra detta enligt artikel 6.1c i dataskyddsförordningen Skanska kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut

 1. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra bolag som Wasa Kredit eller annat bolag inom länsförsäkringsgruppen samarbetar med (t.ex. Upplysningscentralen, Bankgirocentralen och Finansiell ID-teknik och ett antal underleverantörer av framförallt IT-system, men även den leverantör som tillhandahållit eventuellt objekt), inom och utom EU- och EES-området
 2. Technogarden kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är juridiskt förpliktade att göra det. Hur kan du komma åt, ändra eller radera den information vi har om dig? Det är viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad
 3. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part som hanterar våra IT-system och datalagring, vår marknadsföring, distribution, logistik och ekonomiska transaktioner
 4. Värmdö kommun förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part
 5. Personuppgifter kan lämnas ut till företag som tillhör samma koncern som St1 Sverige AB, St1 Refinery AB, St1 Finance Oy och St1 Nordic Oy. I enlighet med skyldigheten att upprätthålla sekretess och det bindande databehandlingsavtal som krävs enligt lag, kan personuppgifter överföras till företagets databehandlare och till de ovan nämnda företagen som tillhör koncernen
 6. Personuppgifter som kommer in till SÄRF anses i regel som allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Personuppgifter som behandlas av SÄRF Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser

Hantering av personuppgifter - Noblaskola

 1. Brandfarliga Arbeten kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut
 2. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag,.
 3. Tredje part som Tomoku Hus lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Tomoku Hus avtal med dig som kund. Om du har valt att Tomoku Hus ska hjälpa till med bokning av transporter kommer personuppgifter att lämnas.
 4. Vidare samlar vi in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer, t.ex. om du har anmält dig till ett event där vi samarrangerar med andra. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga deltagares samtycke till att lämna dessa personuppgifter till Catena
 5. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. Vi använder alltid bara dina uppgifter inom EU/EES. Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter. a)Tillgång till dina personuppgifter
 6. Dina personuppgifter registreras hos oss när du exempelvis ansöker om förskoleplats, ekonomiskt bistånd eller bygglov. Om du skickar e-post, lämnar ett medborgarförslag, lämnar en synpunkt, ställer en fråga, gör en felanmälan eller kontaktar oss på till exempel Instagram eller Facebook ger du oss samtycke att behandla dina personuppgifter
 7. Dessutom kan personuppgifter lämnas till myndigheter i enlighet med lag eller myndighetsbeslut. I de fall de parter, som vi lämnar ut personuppgifter till, är självständigt personuppgiftsansvariga, så är det de själva som ansvarar för sin personuppgiftsbehandling. I andra fall kan det vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter.

Personuppgifter - Sensor försäkringar - Hantering av

Dessa har tillgång till dina uppgifter. Dina personuppgifter används av Öresundståg och Öresundstågs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighets- beslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). Exempel på detta är: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig Brottsoffermyndigheten kommer inte att sälja vidare dina personuppgifter till en tredje part, uppgifterna lämnas bara ut om det krävs enligt lag. Kontakta Brottsoffermyndigheten för mer information. De som kan ta del av uppgiftern Vidare täcks inte de personuppgifter du väljer att lämna ut till dessa tredje parter av denna Sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom sådana tredje parters sekretesspolicyer och användningsvillkor innan du interagerar med dem eller lämnar ut dina personuppgifter så att du förstår hur din information kan samlas in och användas

Integritet hitta.s

Överföring till tredje parter. Permobil kommer endast att dela dina personuppgifter och produktanvändningsinformation med din mottagning eller vårdgivare och med återförsäljare som säljer Permobil-produkter om du har aktiverat tjänster som samlar in den informationen Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis till ett koncernföretag. Person-uppgifter kan även komma att behandlas av Vattenfalls samarbetspartners för marknadsföring på Vattenfalls uppdrag, om vi har ett berättigat intresse av ett sådan Dessa har tillgång till dina uppgifter. Dina personuppgifter används av Skånetrafiken och Skånetrafikens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter Doro kommer också att använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att dessa personuppgifter inte används för något ändamål eller lämnas ut till tredje part. Eftersom Doro inte försöker samla några personuppgifter om barn och Doro raderar all data som samlas in av misstag så snart den upptäckts, behåller Doro inga uppgifter om barn som kan granskas eller raderas

De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, identifikationsnummer, orderinformation och betalningsuppgifter. 9.5 Dustin kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det. 10. Var lagrar vi dina personuppgifter? Dustin kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES Dina personuppgifter används av Göteborgs Spårvägar AB och personuppgiftsbiträden vid Göteborgs Spårvägar AB . Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter Efter en prövning kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Överföring till tredje land eller internationell organisation berörda parter ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationer har använts. Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, så kallad tredje land, för kontroller av handlingar med mera Personuppgifter används av förbundets personuppgiftsbiträden. Tolkförmedling Väst lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte åläggs förbundet enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda förbundets rättigheter eller tredje parts rättigheter

Dataskydd och personuppgifter - Amaste

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Traderas webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem HUR VI DELAR OCH LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, om det inte krävs enligt lag enligt Art. 6(1)(c) GDPR, om det inte krävs för ändamålet för ditt avtal enligt Art. 6(1)(b) GDPR, om inte den tredje parten fungerar som ett personuppgiftsbiträde för oss enligt Art. 28 GDPR eller om du. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket. 4. Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter leverantörer, betaltjänstföretag och affärspartners

av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register. Information behöver inte lämnas om personuppgifter i löpande text i följande fall3: Den löpande texten har inte fått sin slutliga utformning när ansökan görs och uppgifterna har inte lämnats ut till tredje man. Som exempel kan nämna I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter. Om någon tredje part får vårt uppdrag att behandla personuppgifter för vår räkning, ser vi alltid till att denne genom avtal förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och bankens krav på IT-säkerhet Personuppgifter kan Mottagaren vara ansvarig för att tillhandahålla information avseende Behandlingen av Personuppgifter. Sparbanken kan komma att lämna ut Personuppgifter till Mottagare, exempelvis: • Myndigheter, till exempel Skatteverket, rättskipande myndigheter och tillsynsmyndigheter. • Närstående bolag till Sparbanken

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Stiftelsen lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Stiftelsen inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig

Så hanterar vi personuppgifter - Vattenfal

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part Leverantörerna kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra nämnder inom Österåkers kommun, myndigheter eller andra tredje parter om vi är skyldig att gör SL lämnar inte ut några uppgifter om dig till tredje part, förutom i de fall det behövs för att kunna fullgöra vårt åtagande till dig. 3. Information om registrerade personuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få ut information om vilka personuppgifter som vi behandlar avseende dig

SpinOnline

Vid överföring till annan part vidtar SLU alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer Bee lämnar inte ut personuppgifter till tredje part som enbart har till syfte att sprida marknadsföring (I klartext: Bee säljer inte dina personuppgifter vidare så att någon som du inte har en relation till ska kunna skicka reklam). Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut

Personuppgifter NFSK - Nationella Föreningen för

 1. Tredje parter och Nordeas koncernföretag . Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder
 2. Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra regler eller vår dialog med reglerande myndigheter när det är tillämpligt, vilket kan innefatta att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, domstol och/eller reglerande eller lagupprätthållande myndigheter i samband med förfrågningar, rättsliga åtgärder eller undersökningar av sådana parter var som helst i.
 3. Behandling av Personuppgifter. GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER, SYSTEM OCH/ELLER LÄMNA DINA UPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL SÅDAN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVS I DENNA POLICY. CENTERPARTIETS RIKSORGANISATION (802000-5420) ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG. Policy för Centerpartiets behandling av personuppgifter
 4. Personuppgifter i sociala medier och på webbplatsen. Om du använder sociala medier för att komma i kontakt med Uppsala kommun överförs information och personuppgifter till tredje part (företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook eller Twitter). Informationen kan även bli tillgänglig utanför EU/ESS
 5. Vid överföring till annan part vidtar GIH alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer
 6. Därför har vi ingen skyldighet att upprätta eller lämna ut en lista över de tredje parter som erhållit dina personuppgifter för marknadsföring under föregående år. Om du är invånare i Kalifornien och begär information om hur du gör val om avslöjande till tredje parter ska du skicka din begäran till oss via e-post

Behandling av medarbetares person­uppgifter RIS

Hantering av personuppgifter Följande information gäller samtliga våra kunder från och med den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer/bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du lämnar ditt fordon till en av våra bärgare eller stationer för hantering eller reparation kommer vi samla in uppgifter om ditt fordon. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en verkstad för att denna ska kunna fortsätta behandlingen av ditt ärende Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Förutom den information som hanteras om dig i kreditupplysningsverksamheten så kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så Lämna ut nödvändig information till betalningsförmedlare, revisorer, kundtjänstleverantörer, kreditupplysnings- och bedrägeriorganisationer, leverantörer av finansiella produkter, kommersiella partner, marknadsförings- och PR-byråer, leverantörer av drifttjänster, gruppföretag, organisationer, marknadsplatser och andra tredje parter som listas här

Så behandlar vi dina personuppgifter - Region Skån

EMG:S INTEGRITETSPOLICY. EMG - Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, (EMG, Vi eller Oss), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan (Webbsidan), för en intresseförfrågan på en utbildningsarrangör på Webbsidan (Användarkonto) eller använder våra tjänster (Tjänster) och är således. Enligt lag är Lantmäteriet i egenskap av myndighet skyldig att bevara allmänna handlingar och att lämna ut dem enligt offentlighetsprincipen. En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till Lantmäteriet eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns. Integritet & personuppgifter. All information som du anger på vår webbplats, t.ex. vid registrering, hålls inom koncernen Köpings Bostads AB. Vi ger aldrig ut några som helst uppgifter till tredje part. Det enda undantaget är om rättsliga åtgärder eller lagstiftning kräver att vi lämnar ut dessa uppgifter Om forskningen omfattar känsliga personuppgifter kommer den endast genomföras om den har godkänts av en etikprövningsnämnd. Inom ramen av detta forskningsarbete kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som är med i forskningsprojektet, som exempelvis ett universitet

 • Nästa lågkonjunktur.
 • Kung triton.
 • Tipspromenad kroppen.
 • Sandvik rapport 2017.
 • Ziviltechniker jobs.
 • Antal invånare i torrevieja.
 • Lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Pascalsches dreieck erklärung 8. klasse.
 • Boc bremen prospekt.
 • Kronox resurs.
 • Fastighetsskatt spanien.
 • Ljusgrå kostym väst.
 • Kosovo officiella språk albanska.
 • Skidspår lund.
 • Archery svenska.
 • Ukrainska singlar.
 • Drulleförsäkring bil.
 • Samtyckesblankett vaccination.
 • Wie bewahre ich brot richtig auf.
 • Dav würzburg wandern.
 • Gurksallad recept.
 • Ädel kamp arab.
 • Vad betyder fokalitet.
 • Gifte seg med filippinsk dame i norge.
 • Bjurfors spanien.
 • Cafe koya meny.
 • Verisure smart plug installation.
 • Kiss medlem död.
 • Lokführer erfahrung.
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso och sjukvården.
 • Crew love events augsburg.
 • Barnet i kraftverksdammen flashback.
 • Humint utbildning.
 • Johan på snippen youtube.
 • Broderi stockholm.
 • Hemtjänst jobb göteborg.
 • Nej tack brev till arbetssökande.
 • Män med stark sexualdrift.
 • Greklands president 2018.
 • Tatuera handen.
 • Speed dating lyon samedi soir.