Home

Tdok 2013:0668

Styrande och stödjande dokument. Visa/dölj meny. Star Dokumentbeteckning: 2011:047 Publikationen har upphört att gälla i maj 2014 och är ersatt av TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) och TR Geo 13 ( TDOK 2013:0668) som finns bland Trafikverkets styrande och stödjande dokument TK Geo 11 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav och råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner.</p> <p>För att de i TK Geo 11. Trafikverket TDOK 2013:0668. Innehåller Trafikverkets råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. Utformningar, dimensioneringsmetoder etc. som anges i TR Geo 13 är enligt Trafikverket accepterade tillämpningar av kraven i TK Geo 13 . TRVR Alternativa material . Trafikverket publikation TRV 2011:061 TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TRVK Väg (TRV 2011:072) TRVR Väg (TRV 2011:073) Länkar. TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TRVK Väg (TRV 2011:072) TRVR Väg (TRV 2011:073) Navigering. 12BE1 Indelning av.

· TDOK 2013:0668 TR Geo 13, version 2.0 Ansvar och förvaltning Regelverk för Geoteknisk dimensionering förvaltas av Trafikverket, Verksamhetsområde Investering. Definitioner och förkortningar Definitioner och förkortningar framgår av bilaga 2. KRAV 5(125) Dokument ID Dokumenttitel Versio TDOK 2013:0667 TRV 2014/13914 1.0 TDOK 2013:0667 Krav v1.0 Syfte TK Geo 13 är en teknisk beskrivning som anger Trafikverkets krav vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. I anslutning till TK Geo 13 finns TDOK 2013:0668 Trafikverkets råd vid nybyggnad oc - TDOK 2013:0668(TR Geo 13) - AMA Anläggning 13 5 Utförda geotekniska undersökningar Inom detta uppdrag redovisas utförda undersökningar i separat handling, Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR 1G140001) daterad 2018-01-29. Inga ytterligare geotekniska undersökningar har inhämtats inom ramen för detta uppdrag

Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2013:0667: 2.0: Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner: KRAV: 2016-02-29: Gälland TRVK Väg (TRV 2011:072, TDOK 2011:264) är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. TRVK Väg är av dokumenttypen krav. TRVK Väg är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning Dokumentbeteckning: 2012:058 Publikationen är ersatt av TDOK 2014:0571, Geodetiska mätningsarbeten och geografisk lägesbestämning. Dokumentet hittar du via Trafikverkets styrande och stödjande dokument • TK Geo 13, version TDOK 2013:0667 version 2.0 • TR Geo 13, version TDOK 2013:0668 version 2.0 • AMA Anläggning 13 • TRVFS 2011:12 • SS_EN 1997-1 • IEG Rapport 6:2008, rev 1, Slänter och bankar • IEG Rapport 2:2009, Stödkonstruktioner • IEG Rapport 11:2010, Stödmurar 2 Områdesbeskrivnin

TK Geo 13 TDOK 2013:0667 Trafikverket 2./2016-02-29 TR Geo 13 TDOK 2013:0668 Trafikverket Anvisningar för släntstabilitetsutredningar Skredkommissionen Rapport 3:95 Information 1 - Jords egenskaper SGI Statens Geotekniska Institut 2008 4 Objektbeskrivning Alla höjder i föreliggande PM är angivna i höjdsystem RH2000. 4.1 Topograf Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2014:0245: 3.0: Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 13: KRAV: 2015-12-1 Dokument-ID TDOK 2013:0668, Version 2.0 och redovisas i Figur 2. Uppdrag: 285228, Västbyn detaljplaneområde, geoteknisk undersökning 2018-12-18 Beställare: Hemavan Alpint A TRV tekniska krav för geokonstruktioner, TK Geo 13, TDOK 2013:0667 version 2.0, med de ändringar och tillägg som anges i denna Tekniska handbok. TRV tekniska råd för geokonstruktioner, TK Geo 13, TDOK 2013:0668, version 2.0, med de ändringar och tillägg som anges i denna Tekniska handbok

TDOK 2013:0668, Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TK Geo 13 14. TDOK 2013: 0415, Krav Brounderhåll 15. TDOK 2013:0416, Råd Brounderhåll 16. Pålkommissionen, Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar, rapport 98 . Teknisk. TDOK 2013:0668 Råd v.10. I Figur 7 nedan redovisas sammanställning av E-modul i övre jordlager av sand och silt. Figur 7: Sammanställning av E-modul. 0 1 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (m) E-Modul (MPa) 19W01 19W02. MUR Geoteknik 10285858 • Blommeröd - dagvattenutredning | 1 TDOK 2013:0668 Råd v.10. I Figur 5 nedan redovisas sammanställning av E-modul i sand, med ett maxvärde av 90 MPa. Figur 5: Sammanställning av E-modul. 9 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING Sondering är utförd i 7 stycken punkter. Den geologiska kartan har delvi TDOK 2013:0668, version 1.0 2014-05-01 Aktuell handling är framtagen i enighet med styrande dokument angivna i tabell 1. 5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION Planerad konstruktion är att åtgärda befintlig spinkkaj genom att bygga erosionsskydd runt hel

• Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (TK Geo 13), TDOK 2013:0667 version 2.0, daterad 2016-02-29 • Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner (TR Geo 13), TDOK 2013:0668 version 2.0, daterad 2016-02-29 • IEG Rapport 2:2008, Plattgrundläggning • IEG Rapport 2:2008, Rev 3 - Grunderna i Eurokod Nya länkar till SSEN 1991-2, TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) och TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) 12HA1.8 Olyckslaster; Ny länk till SS-EN 1991-2 12HA1.11 Lastkombinationer; Ny länk till SS-EN 1991-2. Länken till Boverket borttagen 12HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning; Helt omarbetad text och nya länkar • TR Geo 13, TDOK 2013:0668 Version 2.0 5 Befintliga förhållanden Markytan sluttar svagt från ca +6 i nordväst till ca +4 i anslutning till Kungsbackaån i sydost. Vid Kungsbackaån sluttar marken brant ner mot vattendraget. Enligt utförda lodningar i sektion B, C och D (se tidigare utför • TR Geo 13 - TDOK 2016:0667 • TK Geo 13 - TDOK 2013:0668 5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION Inom området planeras vägar och tomter ämnade för industri- eller kontorsverksamhet. Ett förslag på höjdsättning av tomter och vägar har tagits fram av kompetensområde Mark, Tyréns AB

Trafikverkets webbutik

 1. TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) Länkar. SS-EN 1991-2 ; Krav Brobyggande, TDOK 2016:0204, Version 2.0 ; TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) Navigering. Ansvarig utgivare: Göteborgs Stad Trafikkontoret. Gå till.
 2. TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) TR Geo 13 (TDOK 2013:0668) TRVK Väg (TRV 2011:072) TRVR Väg (TRV 2011:073) Senast uppdaterad 2018-04-13. Göteborgs Stad Trafikkontoret Tel: 031-368 00 00 Epost: th@trafikkontoret.goteborg.se.
 3. Geo 13, Dokument-ID TDOK 2013:0668, Version 2.0, dokumentdatum 2016-02-29. I TR Geo 13 saknas information för lermorän avseende deformationsegenskaperna. För utvärdering av deformationsegenskaper i lermorän har 250xcu använts, se figur 10.3 nedan. Interpolering mellan uppmätta vridmoment har utförts vid samtliga hejarsonderingar

Vägledningar och handböcker - SG

TK Geo 13, TDOK 2013:0667 TR Geo 13, TDOK 2013:0668 SGI Information 1, 2008 AMA Anläggning 17 IEG Tillämpningsdokument Grunder, Rapport 2:2008 rev 3 IEG Tillämpningsdokument Plattgrundläggning, Rapport 7:2008 6 MARKFÖRHÅLLANDEN 6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET Undersökt område är ca 60 hektar stort och faller generellt åt sydväst TK Geo 13, TDOK 2013:0667 TR Geo 13, TDOK 2013:0668 SGI Information 1, 2008 AMA Anläggning 17 IEG Tillämpningsdokument Grunder, Rapport 2:2008 rev 3 Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord utgiven av Svensk Byggtjänst 201 • TR Geo 13 - TDOK 2016:0667 • TK Geo 13 - TDOK 2013:0668 5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION Det nya detaljplaneförslaget avser en utökning av industri- och hamnområdet på Näsudden, Skelleftehamn - Skellefteå kommun. Det föreslagna planområdet är ca 170 hektar stort varav ca 65 hektar utgörs av industritomter - TK Geo 13, krav - Dokument-ID TDOK 2013:0667 - TK Geo 13, råd - Dokument-ID TDOK 2013:0668 - BFS 2013:10 EKS 10 - AMA Anläggning 17 - Eurocode 7 - Klassificeringssystem -85 . Uppdragsnr: 1060973 Version: 5 Prästgärde 1:69 | Härryda kommun. − Trafikverket, TDOK 2013:0667 version 2.0, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner - TK Geo 13 (2016) − Trafikverket, TDOK 2013:0668 version 2.0, Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TR Geo 13 (2016) − Thompson, D., Railway Noise and Vibration: Mechanisms, modelling and means of control, Elsvie

12BE Dimensionering av gator med asfalt - Teknisk Handbo

/3/ Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner- TK Geo 13, TDOK 2013:0668, datum: 2014-05-01 . Statisk sondering (ex. vikt- och trycksondering) Vingförsök CPT-sondering Provgrop Ovan visas de vanligaste symbolerna. För fullständig information Undersökningspunkt (grundsymbol • Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner (TK Geo 13), TDOK 2013:0667 version 2.0, daterad 2016-02-29 • Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner (TR Geo 13), TDOK 2013:0668 version 2.0, daterad 2016-02-29 • IEG Rapport 7:2008, Tillämpningsdokument EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggnin TR GEO 2013 TDOK 2013:0668 för utvärdering av viktsonderingar . Tabell (8)4 RAPPORT 2016-10-21 VERSION 1.0 SÄTOFTA FÖRSKOLA 5-10-05 NOTO p:\2218\2218446\000\3_genomforande\38_handling\geoteknik\2218446200_mur.docx 2 Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokumen Friktionsvinkel makadam. Jords egenskaper 3 Förord Avsikten med denna skrift är att ge en intro-duktion till hur jord fungerar i geotekniska sammanhang

TK Geo 13, TDOK 2013:0667 TR Geo 13, TDOK 2013:0668 SGI Information 1, 2008 AMA Anläggning 17 IEG Tillämpningsdokument Grunder, Rapport 2:2008 rev 3 IEG Tillämpningsdokument Plattgrundläggning, Rapport 7:2008 Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord utgiven av Svensk Byggtjänst 201 Trafikverkets tekniska råd för geokoTR Geo 2013 TDOK 2013:0668 för utvärdering av HfA-sonderingar Tabell 2 Fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2:2005 Skruvprovtagning SS-EN ISO 22475-1-1:2006 och Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:201 MARKARYD 62:1 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - för detaljplan KUND Hamiltone AB Norregränd 3 285 37 Markaryd Kronobergs län www.hamiltone.s

Konstbyggnader - projekterin

Uppdatering 2019-04-15 - Teknisk Handbo

Моются ли Эвенки в бане

Video: Выбор сечения кабеля или провода

 • Djurens vänner nässjö.
 • Skandiamäklarna örebro.
 • Konvergensordning.
 • Kreuzberg restauranger.
 • Druvsorter rött vin.
 • När kom tandborsten till sverige.
 • Vad betyder spindlar i huset.
 • Quotation business.
 • Sockerärtor sallad.
 • Reseguide bali.
 • Barnkappa.
 • Kosmos synonymer.
 • Harvard college.
 • Min kille vill ligga hela tiden.
 • Vin från kroatien.
 • Scorpion paige.
 • Skäl synonym.
 • Kvarnen övning.
 • Burger kungsbacka meny.
 • 1984 nineteen eighty four.
 • Difference between have or has.
 • Kompensation engelska.
 • Svensk hållbarhetsranking 2016.
 • Iltalehti urheilu.
 • Determinant grammatik.
 • Miami little havana.
 • Falu stadsnät problem.
 • Can can film.
 • Ipl malmö.
 • 5th derivative of position.
 • Semesterkortet logga in.
 • Välja bort barn för kärleken.
 • Formella nätverk.
 • Fest och skämt västerås.
 • Dasselfliegen mensch.
 • Harvard college.
 • Amarillo betyder.
 • Technische daten samsung galaxy s5 mini.
 • Dans barn lund.
 • Se din aura.
 • Förtrycka korsord.