Home

Epikris mall

Den slutliga utvärderingen av given vård och behandling ska journalföras i en epikris efter vårdepisodens slut. Varje journalpliktig profession som deltagit i vården av en patient ska bidra med information till epikrisen; medicinsk epikris av läkare, omvårdnadsepikris av sjuksköterska, fysioterapiepikris, arbetsterapiepikris och så vidare Epikris tvärprofessionell, manual Region Skåne 2019-07-16 Utfärdad av Fastställd av Version. Styrgruppjournaldokumentation 3.2. Term (sökord) Dokumenteras av Beskrivning Kommentar Planering Läkare Planerade åtgärder som ska utföras efte Uppgiftslämnare Patienten, patientens make och Medicinsk epikris Närstående Allan Svensson, make, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 1:a hand Ellen Larsson dotter, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 2:a hand Omvårdnadsanamnes Kontaktorsak 07111 din handledare innan du gör epikrisen. Fråga vilka rubriker som används på just den här avdelningen, och om det är någon särskild information som ska lyftas fram. Kanske finns det en mall att utgå från Epikris (av grekiska termen för bedömande, epi'krisis), även kallad slutanteckning, är den avslutande journalteckningen som sammanfattar en viss vårdperiod.Vanligen skrivs en epikris i samband med att patienten i fråga skrivs ut från en vårdanläggning eller att kontakten med mottagningen eller vårdcentralen upphör

Epikris Epikris Kommentar: Är den egna vårdgivarens epikris, ej epikris från annan vårdgivare! Epikris är en sammanfattning av vårdtiden utifrån redan dokumenterad information. Därför behöver inte texten delas upp under specifika sökord. Epikrisen skickas i de fall vården av patient tas över av annan vårdgivare Epikris. Mall: Epikris, tvärprof. Ser ut som en journalanteckning. Skillnaden är att detta är påbörjan på inläggning som jag förstår det. Dessa rubriker var viktiga vid placeringar jag haft. Start: Vem jag är, vem som handledare och vem patienten är; Vårdtid: Datumintervall (180101 - 180105) Kontaktorsak: Orsak att söka. Slutanteckning/epikris ska göras snarast möjligt och senast då all relevant information inkommit. Säker journalhantering Identitetskontroll. När en journal upprättas och i samband med varje vårdtillfälle ska patientens identitet kontrolleras för att förhindra förväxling så att inte någon annans uppgifter förs in i journalen Nationellt Fackspråk Linköpings kommun Version 2020-03-23 Sida 1 Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournal När du letar efter en utredande eller behandlande åtgärd (KVÅ) görs hänvisning till plan i 3:e kolumnen VGR PP-mall 2013 är i bildstorlek 4:3 och VGR PP-mall 2016 är skapade för bildstorlek 16:9. Powerpointmallar finns med svart eller vit bakgrund och med röd, blå, grön, gul och grå dekor. Välj mellan fem olika startsidor, med och utan plats för bild och mellan flera undersidor

Patientjournalens innehåll och funktion - Vårdhandboke

Nu avvecklas PM-struturen på Lisa i takt med att verksamheterna börjar jobba i Dokumenta. Det är ett viktigt jobb för att minska förvirringen kring var de styrande dokumenten finns och för att styra mot målet att Dokumenta ska vara platsen där styrande dokument hanteras SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. Om vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador Jag har sökt på omvårdnadsepikris på Google förut och fått flera olika jättebra förslag på hur man kan skriva en epikris.Men när jag skriver epikriser (inte så ofta), så är jag noga med att det ska finnas med:Patientuppgifter (namn och pers.nr)Vilken avd/vårdinrättning hon är på nu och vart epikrisen ska skickas, alltså vilken avd hon ska till.Kontaktorsak och vad vi har. Epikris Mall. EpiKris but Spoooky (@EpiKrisGaming) | Twitter. Hercules Dalianis Secondary Use of Electronic Patient Records. PDF) Drugs, distrust and dialogue -a focus group study with Rubzzzz'z Pediatric Hx Duodenal Ulcer 5th year. Epikris by Charlotte Qvandt Mall epikris - sjukgymnastik. Södra Älvsborgs Sjukhus 19121212-1212 . Testsson, Test . Central Sjukgymnastik Testgatan 1 . 131 30 Nacka . 031-565 56 (bostad) 031- 4545 (arbete) Utskrift gjord av: Larsson Maria, 033-616 12 79 Sgj 2009-11-05 07:40 . Utskrift begärd av: Larsson, Maria och skall till: distriktssjukgymnast Tranem

Sammanfattning Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus I mallarna finns sökord inlagda, och det är bara att fylla på med aktuell information under adekvat sökord i mallen. De sökord man inte skriver något under försvinner, och finns inte kvar i den slutliga journaltexten. Mallarna är av olika storlek, och det finns mall för de flesta vårdsituationer. Några exempel på mallar ä Epikriser från tidigare vårdinrättningar - sjukhem, särskilda boenden. Lista för identifiering av signatur på hälso- och sjukvårdspersonal Anvisning för sjuksköterskan att konstatera dödsfall Fax ordinationer Bekräftelse på persontransport. Sortera journalen inkl. rehabjournaler Uppdaterat: November 2010 (Suheyla Aslan, vårdutvecklingsledare Hjärtsvikt, CeFAM) Giltigt tom: November 2012 Mall för omvårdnadsjournal hjärta/kär 23 OKTOBER 2013 1 Riktlinje Arbetsområde: Norrbottens läns landsting Datum: 2013-11-11 Giltigt tom: 2015-12-31 Sida 1 (15) Upprättat av: Godkänt av: Ansvarig för uppdatering: Version: Dok.typ: Hälsoinformatik Hälso- oc

Epikris dokumente-ras i journaltyp Epikris och anteckningstyp Epikris Epikris skrivs vid utskriv-ning från heldygnsvård. Diagnos KVÅ Ansvarig läkare Vårdenhet Vårdtid Vilken period (datum) har vårdtillfället omfattat? Vårdform LPT eller HSL. Inskrivningsorsak Anamnes Kort sammanfattande be-skrivning av symtombild och tidigare insatser. Den här kursen är f.n. inte tillgänglig för studenter/elever/deltagare/lärande Mallar för mottagningsbesök, inskrivning och epikris delas ut till alla nya läkare och finns utlagt på alla dikteringsställen. Glöm inte att märka diktatet med rätt avdelning, typ och prioritet! Inläggningsdiktat ska alltid märkas Hög Skriv inte onödigt långt, fokusera på det viktiga för besöket överflyttningsanteckning (mall: -överflyttningsanteckning) Ansvarig läkare* Vårdtid* Anamnes* Vårdförlopp* Bedömning* Planering* Läkemedelsberättelse* Huvuddiagnos* Bidiagnos (KVÅ-kod) Epikris, tvärprofessionell. epikris, tvärprofessionell (mall: epikris, tvärprof. psykiatri) Vårdtid* Aktuell vårdform* HSL eller LPT; Kontaktorsak Kapitel 11 Epikris Kapitel 12 Avliden Kapitel 13 HSL-anteckning omvårdnadspersonal Kapitel 14 Signeringslista Kapitel 1 Innehåll och utformning För mer information om hantering av systemet, se Manual Procapita+. Vad ska dokumenteras och när I patientjournalen dokumenteras hälso- och sjukvårdsinsatser. Journale

Inskrivning och epikris. Inskrivning och epikris (Östersund) Palliation. Tankemall. Telefonnummer (Östersund) Tvångsåtgärder. Urakut! Kategorier Epikris socialstyrelsen Epikrisen dralbinsso . Kvarnarna mal långsamt. Nästan ett år efter det att vi lämnat vår skrivelse om hanteringen av mamma i samband med hennes stroke, kommer besked att Socialstyrelsen begärt in handlingar i målet som vi nu har möjlighet att yttra oss över Den mall för sammanfattningar som erbjuds här är inget annat än ett stöd. En specifik text kommer troligtvis inte att passa exakt in på mallen, så använd den därför med förnuft. Utveckla det som behöver utvecklas och ta bort det som inte passar in. Nedanstående är en svensk översättning av Bardzells (2005) mall. Mall Ditt nam Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen av Peter Ortman Genre: Poesi e-Bok Titta och Ladda ner epikris Ljudbok PDF EPUB e-Bok Online Gratis . Epikris..

Term (sökord) Dokumenteras av Beskrivning Kommenta

Diagnostik och dokumentation inom omvårdnad del I Hösten 2011 Föreläsare Cecilia Hane Persson Kopiering får endast ske efter överenskommelse med CH Mall för eget resultat, pdf, öppnas i nytt fönster . Informationsblad ska lämnas ut till samtliga deltagande patienter: Patientinformation epikris eller kronologisk journal. Inom slutenvården hänvisning, i kronologisk journal, till vårdplan vid första och sista behandlingstillfället under sökord Sår. Inom öppenvård. Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm mallarna Epikris och Mottagningsbesök och som ska ifyllas obligat vid utskrivning från slutenvård och i förekommande fall vid mottagningsbesök i öppen vård. Planering . Uppgifter om när ordinationsförändringar ska följas upp och av vem/vilken enheten, ska återfinna När epikrisen är färdig och slutredigerar klicka på knappen lämna ut handling i fältet ovanför PDF en. Om en person åker in på sjukhus en kort eller längre tid får en bedömning göras för om hälsoplaner ska avslutas och om inskrivningen ska avslutas direkt eller efter en viss tid efter att den har blivit inlagda

PM Råd och tips utskrivning och epikris 2016-02-2

 1. Omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för dokumentation i omvårdnadsjournalen enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen. I omvårdnadsjournalen ansvarar sjuksköterskan för dokumentation av beslutade omvårdnads- och sjukvårdande insatser
 2. Jag kan visa dig mallen på läkarexpeditionen, kom! Stephanie: Ska epikrisen dikteras? Lennart: Ja, vi dikterar allting, även daganteckningarna. Här har vi mallen, och här i hyllan ovanför står diagnosboken, ICD-10. Det är viktigt att alltid ange diagnos och rätt diagnoskod. Diktafonen känner du ju till
 3. Epikris. Jeanette Gustavsson lider av ett smärttillstånd i ryggen med två principiellt olika komponenter: Det akuta problemet orsakas av ett sekvestrerat diskbråck på nivån LIV-V, som påverkar vänster L5-rot
 4. Räkna ut ditt BMI. BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index och visar förhållandet mellan vikt och längd. Detta kan ge dig en riktlinje för om du är överviktig, underviktig eller normalviktig

Epikris - Wikipedi

 1. Prel. epikris/ utskr.medd. lämnas vid utskrivnings-tillfället till patient, VC och kommun. Rutin övertag med.ansvar akut.10 Rutin övertag med.ansvar akut.10 Medicinsk epikris: 11 • Skickas till pat. VC, samt till kommunens kontaktpunkt. Remiss till VC om specifik upp-följning krävs.7 RMR54 Förskrivning av läkemedel vid utskriv-ning.
 2. 010-103 00 00 (växel) 010-103 71 00 (fax) region@regionostergotland.se. Region Östergötland 581 91 Linköping. Organisationsnummer: 23 21 00-004
 3. Alla människor ska så långt det är möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i det dagliga livet
 4. 4 epikris behöver ej skrivas. All rådgivning från sjuksköterska till omvårdnadspersonal/ motsvarande och till patient/närstående som gäller hälso- och sjukvårdsbehov skall dokumenteras i omvårdnadsjournalen som e
 5. Format: Korta MP3-filer En MP3-fil En AAC-fil Strömmande flash I Epikris använder Charlotte Qvandt sig av obduktionen som en metafor för det djupast mänskliga. Vår själva existens. I tanke såväl som praktik kan kroppen på sekunder omvandlas till anatomisk kollaps Skelettet är en spänning: en prognos Charlotte Qvandt, f. 1983 och bosatt i Stockholm

Epikris (mall för epikrisskrivning finns) Epikrisen dikteras och signeras snarast av UL. Vid remiss till VC skickas remiss och epikris till vårdcentralen utan att vara kontrasignerade av ÖL (sätt diktat på gult). För patienter som överflyttas till annan vårdavdelning ska epikrisen skrivas samma dag (röd) Överrapportering till Primärvård / Kommun / Vårdplaneringen har kommit fram till Syfte: tex fortsatt vård i hemmet med HSV tillfälligt eller permanent, eller fortsatt vård med hjälp av primärvården. Ev utvärdering, datum för utvärdering En ätstörning kan innebära att du tänker mycket på din kropp och vad du äter. Den påverkar och skadar både din kropp och hur du mår psykiskt. Men det finns hjälp att få, och du kan bli av med sjukdomen om du söker vård Anamnes och status är grundläggande vid diagnos av sjukdom för läkare. Genomgång av allmäntillstånd, hjärta, lungor, buk m.m

Journalanteckningar och SBAR - (Läkarprogrammet -> Termin

Mallen innehåller även sökord för uppgifter om Egenvård/Hälso- och sjukvård och epikris skrivas. I dessa fall räcker det att uppdatera status och utvärdera eventuella vårdplaners mål. Det behöver även framgå att patienten går till hemmet i journalen VIPS-modellen. VIPS-modellen (av välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet), inom hälso- och sjukvården struktur med sökord eller rubriker på tre nivåer för att föra (21 av 146 ord 1 Revisionskontoret 2011-11-22 1. Slutsatser och rekommendationer Revisionen har genomfört en granskning av hanteringen av personer med skyddad identitet. År 2010 hade Stockholms läns landsting (SLL) cirka 40 00

Journalhantering - Vårdhandboke

Tidigare ordinationsunderlag, recept, eller annan dokumentation, till exempel remiss, används som underlag vid sammanställning i Malmö Stads mall. Medicinsk epikris eller utskrivningsinformation från slutenvården är inte en ordinationshandling men kan i förekommande fall jämföras med den aktuella läkemedelslistan, det ska tydligt framgå när och vem som ordinerat respektive läkemedel Start studying Frågor journalskrivning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Grafiska mallar - Västra Götalandsregione

Termer i mallen som valts vid diktering syns tydligt i gränssnittet som ett stöd/guidning genom diktatet. Skrivs epikris av studenten själv, måste detta meddelas till ansvarig sekreterare. Detta för att undvika att vårdtillfället inte blir registrerat då sekreteraren inte vet att epikrisen är skriven antalet epikriser som innehåller rekommendationer from. v 4- Med ett långsiktigt mål på 85 % Förbättringsidé 1: Introducera en mall för rekommendationer för fortsatt vård på vårdavdelningen, i läkarepikrise Vi kan tyvärr inte hitta sidan du söker. Det kan bero på ett stavfel, att sidan inte längre finns eller att den flyttats

Östra Göinge kommuns krisledningsgrupp har beslutat om flera åtgärder för att bromsa den snabbt ökande spridningen av covid-19. Besöksförbud på kommunens äldreboenden förlängs och gäller tills vidare mallen Planering inför utskrivning Skicka remiss till regionens öppenvård, enligt gällande rutin Remisshantering/God klinisk praxis. Slutför dokumentation i mall Planering inför utskrivning Fast vårdkontakt kallar vid behov till SIP. Slutför dokumentation i mall Planering inför utskrivning och meddela, i samverkan med socialtjänsten Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller kommunala särkrav som fördyrar byggandet och samtidigt skapa ett modernt regelverk för överklaganden.; Anledningen ska vara en slags solidarisk handling gentemot nya artister Ersätta FAX av epikriser med NPÖ PROJEKTPLAN MALL 2014-01 UTSKRIFTSDATUM: 16-12-21 0 Dokumentstyrning 0.1 Dokumentets syfte Projektplanen syftar till att komplettera projektbeställningen med en beskrivning av det operativa genomförandet av projektet (d.v.s. vem som ska göra vad, när och hur) Anamnes mall psykolog. psykolog • åtgärdsprogram och utlåtande från tidigare utredningar ska vara tillgängliga anamnes, ställningstagande till ev diagno Manual för Psykiatri, psykolog Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP

Grafiska mallar och dokumentmallar Medarbetar

Vulvacancer drabbar årligen 150-190 kvinnor i landet. Primär behandling, liksom behandling av lokala recidiv, är nästan uteslutande kirurgisk. Radio- eller radiokemoterapi ges dock till vissa patienter. Behandlingen är komplex och resurskrävande och är därför från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet epikrisen och därefter makulera epikrisen. Respektive verksamhetschef, MAS eller MAR avgör vilken rutin som ska gälla. • Om patienten byter huvudman när epikrisen mottagits och mottagningsbeviset redan returnerats, ansvarar mottagande enhet för att epikrisen faxas till rätt mottagare Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Granskning av Vidarklinikens avtalsefterlevnad (final version nr 6 Epikris 0042 010-050 Vårdplan 0083 0112 Checklista för benamputerade Rehab 020-010 0066 0014 Patientinformation 030-010 Journalkopia från annan vårdgivare 0047 040-010 Klinisk Kemi PASI mall 0348 Svensk standard SS 1000 0351 Histopatologi 0352 PK-kontroll 0353 0354 Checklista fertilitetsproblem Provtagningsschema 0356 Recept 0280.

När en patient har vårdats inneliggande och sedan lämnar sjukhuset så skall läkaren skriva en slutanteckning som sammanfattar vården på sjukhuset och ger direktiv om hur patienten skall följas upp. Denna slutanteckning kallas epikris. Detta gäller båda psykiatrin och somatiken (kroppssjukvården). Epikrisen är som en liten kort berättelse som beskriver hur patienten kommer in til Epikris - skriv då patienten förflyttas till annan vårdgivare eller på patienter födda dag 5,15,25 då journalen arkiveras för alltid Samtycke Uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarheten avseende medicin tekniska produkter som har förskrivits till, utlämnats till patient Uppgifter om smitta - i OBS-ruta

b. Hänvisning till epikriser görs i SAMSA, genom att skriva Se epikris i NPÖ i rutan vårdsammanfattning i meddelandet Information vid utskrivning. 3. Aktuell läkemedelslista, utskrift från Melior eller Pascal, skickas alltid med patienten vid utskrivning. Samtycke NPÖ Se epikris i NP av Peter Ortman Genre: Poesi e-Bok Epikris - en av 1990-talets bästa samlingar. /Anders Olsson En tankelyrik som övar sig i den svåra. Epikriser ska vara klara senast i samband med hemgång. Uppdaterad läkemedelslista skrivs ut och skickas med individen vid hemgång. dokumentation i mall Planering inför utskrivning och meddela, i samverkan med socialtjänsten, vilken tidpunkt individen kan ankomma till hemmet till hemmet Slutfö T4 - CARIOLOGI MALL 19-01-15. Vid första tillfället du träffar patienten ska du kontrollera identiteten, skriv ID ok i journalen. När patienterna kommer till ingångshallen på bottenvåningen, checkar de själva in på en tavla och får besked om till vilken våning de ska Viktigtpariktigt.nu drivs och är kvalitetsgranskad av legitimerad sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, läkare, fysioterapeut, KBT-psykoterapeut) från Region Östergötland och Region Kalmar

Synonymer till epikris - Synonymer

 1. Medicinskt lexikon över vad olika termer och ord inom medicin, vård och hälsa betyder
 2. epikris Kodarsignatur Kodare för in sin signatur efter dikterande läkare och utskrivande sekreterares signatur under sökordet Epikris skriven av Epikris skickas för signering och kontroll av läkare om ändring ska kodare kontaktas Kodaren öppnar en utskriven epikris i JO12 med vårdgivare Kodare dikterar epikris
 3. Epikris/sammanfattning När gruppen avslutat ett scenario går den igenom en epikris/sammanfattning av fallet. Realistisk utformning, standardiserad mall finns för klinisk kemi. Kontaktperson klinisk kemi: Johanna Gustavsson Tel 4924 och Elvar Theodorsson Tel: 3295
 4. Gällande bestämmelser. Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende
 5. Till exempel epikris eller fax. Det kan vara viktigt att distriktsläkare meddelas samma dygn med tanke på familjesituationen. mål 13. Omhändertagande av den avlidne enligt gällande rutiner. Kan vara viktigt för närståendes fortsatta sorgearbete. mål 14. handläggning efter dödsfallet genomgången och utför
 6. Epikris För att registrera eller läsa omvårdnadsepikrisen. utsKr För att ta utskrifter. Kliniken kan också ha skapat färdiga mallar som är knutna till omvårdnadsanamnesen. Dessa når du genom att ta Ctrl+G i fältet Std/Kopia. Du får då upp en vallista på tillgängliga mallar
 7. mall (ex röra sig genom att ändra kroppsställning, förflytta sig från en plats till en annan, bära, flytta/ hantera föremål, används Epikris. Registrera mottagen journalhandling Registreta i Procapita Allmänna uppgifter: Inkommen handling/ inty

mallarna Epikris och Mottagningsbesök och som ska ifyllas obligat vid utskrivning från slutenvård och i förekommande fall vid mottagningsbesök i öppen vård. Planering Uppgifter om när ordinationsförändringar ska följas upp och av vem/vilken enheten, ska återfinnas under sökordet planering. Dokumentnummer Skriv epikris Meddela patient muntligt och skriftligt genom blanketten Information om utskrivning som finns i Viva. Sammanfatta vårdtiden utifrån mål. Ev. efterlevnadssamtal till närstående, måste göras och dokumenteras innan åtagande stängs Avsluta alla insatse Epikris. Referenser. Author: Pettersson Bo G Created Date: 11/11/2015 00:45:30 Title: PowerPoint-presentation Last modified by: Bo Pettersson Company Då vi får en förfrågan, via telefonkontakt eller mail, önskar vi få en utredning, ev en epikris, så att vi i teamet (läkare, sjuksköterska, undersköterska och/eller skötare) kan se vad vi kan göra för att ge personen så bra vård och boende som möjligt

inkommande dokument som t ex medicinska epikriser, omvårdnadsepikriser, ADL-status och remisser mm i patientens Procapita journal. Detta innebär att vi inte behöver arkivera dessa dokument i vår pappersjournal. Dokument som kommit till oss innan 130311 scannas inte in i efterhand utan arkiveras fortfarande i pappersjournalen Epikris ska skrivas vid avslutad vårdinsats. Vid förskrivning av hjälpmedel ska hela processen dokumenteras tillsammans med de instruktioner som getts till brukare eller till omsorgspersonal. Instruktionerna till omsorgspersonalen ska vara skriftliga. Patientjournalens utformnin epikriser, vårdplanering, läkemedelsinformation Värdet av multiprofessionella team, viss evidens finns, mer underlag behövs. ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mål: Optimering av omhändertagandet i hela vårdkedjan! Vagt vetenskapligt underlag hitintills, men Tungt kliniskt - praktiskt erfarenhetsunderlag Epikris, i tillämpliga fall inkluderande lista över aktuella läkemedel, dikteras utskrivningsdagen och ges hög prioritet i Diktett, varpå sekreterare skriver ut för signering och vidarebefordrar till berörd mottagande vårdenhet. Läkemedelslistan i epikrisen skall vara identisk med läkemedelslistan i läkemedelsmodulen Nyckelkoncept eller problemområde inom temat på terminen Koncept som ingår i eller beskriver problemområdet Ytterligare principer, fenomen oc

Epikris När vårdtiden avslutas genom att patienten skrivs ut, flyttar till en annan enhet eller avlider ska varje leg. profession skriva en epikris med sammanfattning och utvärdering av den vård och behandling som har getts. Vårdförloppet ska kunna följas i efterhand genom epikris och vårdplan som ge - använda SNQreg som underlag för epikris - att ta ut egna data och göra egna presentationer i Excel. 3. känna till hur registerdata har använts för kvalitetsförbättring, verksamhetsstyrning och forskning. Lärandemål. Neonatalregistret. Innehåll, möjligheter och begränsningar PowerPoint mall_NPÖ Author: Nationell Patientöversikt Last modified by: dalun28 Created Date: 5/21/2008 6:34:47 AM Document presentation format: Bildspel på skärmen Company: Elin Olsson Other title Medicinska epikriser När en patient vårdats inom sjukhus ska behandlande läkare på sjukhuset vid utskrivning och vid behov överföra information om genomförd vård och behandling, s.k. epikris, till den läkare som övertar patientansvaret (oftast primärvården) används Epikris. Registrera mottagen journalhandling Registrera i Procapita Allmänna uppgifter: Inkommen handling/intyg Skriv från vilken enhet handlingen kommer samt avsändarens befattning och namn. (handlingen scannas och läggs i journal). Avslut Dokumentera avslut Sätt avslutningsdatum på åtgärden (dagens datum) för att avsluta

 • Despots verktyg.
 • Ravensburger puzzle 1000.
 • Brian blessed.
 • Stroller baby.
 • Poa pratensis.
 • Kirchweih 2018 nürnberger land.
 • Bombendrohung grimma.
 • Tyllkjol barn.
 • Half life 3 leak.
 • Bk trailer.
 • Nwt utebliven tidning.
 • Fashionablefit pojkvän.
 • Lämna ut personuppgifter till tredje part.
 • Circle k brownie.
 • Bologna italien sevärdheter.
 • Lane janger flynn janger.
 • Vem uppfann den första spisen.
 • Mydays zeit zu zweit einlösen.
 • Byggmax skene.
 • Rimbo sverige.
 • Degree gymnasium.
 • Gör eget ljustält.
 • Lasso samer.
 • Tömma pool med vattenslang.
 • Engelska, nationell delkurs 4.
 • Ashes to ashes lyrics.
 • Skateboard barn intersport.
 • Salsa frankenthal.
 • Toyota fj cruiser tuning.
 • Great movies 2016.
 • Flytväst barn biltema.
 • Kaws shop.
 • 7 qc verktygen.
 • American toy fox terrier uppfödare.
 • Bakad potatis skinkröra.
 • Bologna italien sevärdheter.
 • Kommande nyproduktion umeå.
 • Kate und william in deutschland video.
 • Druvsorter rött vin.
 • Etiopiska språk.
 • Giorgio armani glasses.