Home

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso och sjukvården

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

Senaste version av HSLF-FS 2016:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar Socialstyrelsens Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. VGR:s Riktlinje för tillämpning av Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkemedelshantering gällande ordination och delegatio Regler om hur delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvården finns förbud mot att delegera vissa arbetsuppgifter inom tandvården Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete Inom både hälso- och sjukvården och tandvården ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS

Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Verksamhetschefen (enligt HSF 2017:80, vilket i Sektor ATO är sektorchef) ansvar för att samtliga verksamhetsområden i sektorn känner till och tillämpar de fastställda rutiner som styr läkemedelshanteringen förstudie om översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (se nedan). Redan på ett tidigt stadie stod det klart för arbetsgruppen att den stora utmaningen i arbetet var att ta fram föreskrifter som bidrar till en ökad patientsäkerhet och som på et Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37, är en gemensam föreskrift för all ordination och hantering av läkemedel Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Ny föreskrift om Läkemedelshantering. Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift om Läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37. Läkemedelshantering i Sörmlan Läkemedelshantering omfattar en rad olika arbetsmoment så som ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, förvaring och dokumentation. Läkemedelshanteringen regleras i huvudsak av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37 Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2020-12-13 4 (21) Förord Riktlinjen bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) samt riktlinjen Kommunal läkemedelshantering som godkändes av Läkemedelskommittén i Värmland 2003 1 § Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården; beslutade den 12 juni 2012. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2§ 1, 2 och 4 och 4 § 2 och 3 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrel

Läkemedelshantering - Översikt - Vårdhandboke

Enkät om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Svensk sjuksköterskeförening är positiv till att det görs en översyn av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Dokumentnamn Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård i Danderyds kommun Diarienummer 2019/010 Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården måste ha ett ledningssystem. Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens kvalitet. Lagar och föreskrifter ställer krav på att vårdgivaren ska erbjuda en god vård och ett patientsäkert omhändertagande för gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1 och 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård. Detta dokument ska vara till stöd i de bedömningar som författningen kräver samt visa på skillnad

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Hantering av medicintekniska produkter är viktigt för säkerheten. I läkemedelshanteringsprocessen är det vanligt med medicintekniska produkter, till exempel sprutor, kanyler, infusionspumpar, slangar. Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, (SOSFS 2011:9) ansvarar vårdgivaren för att ledningssystem finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning. Allmänna råd: Den externa kvalitetsgranskningen bör utföras minst en gång per år. (HSLF-FS 2017:37 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, 2017:37 • Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2001:16 om kompetenskrav för sjuksköter-skor vid förskrivning av läkemedel • Om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdåtgärd kan utföras som egenvår

Senaste version av HSLF-FS 2016:1 Socialstyrelsens

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Senast uppdaterad: 2019-06-04 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området Av patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvårdspersonal bara får överlåta en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 1997:14, om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-44 . Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om journalföring och behandling av personuppgifter . i hälso- och sjukvården; beslutade den 25 april 2016 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens . föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan . eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses . i författningen

Nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering 2018-01-01 . När reglerna börjar gälla ska det finnas en handbok på plats som ger vägledning till hur de ska tillämpas i praktiken. Det är dock möjligt att det blir försenade. På Socialstyrelsens webb kan man redan idag hitta information, frågor och svar och en podd Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:xx ersätter SOSFS 2000:1 1 januari 2018 Läkemedelsstämma 2017 Carina Träskvi Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. 3.1 Vårdgivarens ansvar Med vårdgivare avses statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Föreskriften ska tillämpas när kommunen har tagit över hela eller delar av ansvaret för läkemedelshanteringen från den enskilde. Kommunernas hälso- och sjukvård är i sin helhet öppen vård vare sig. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1995:19) Läkemedelshanteringen inom landstingens m.fl. hälso- och sjukvård och den enskilda hälso- och sjukvården inklusive tandvård gäller inte för verksamhet som statliga myndigheter bedriver, men bör enligt Socialstyrelsen beaktas i tillämpliga delar

Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Vårdhandboken Läkemedelsplan Region Norrbotten Handbok för läkemedelshantering i Region Norrbotten Lokala instruktione

Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen har i nyligen antagna föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshanteringen fastställt att undersköterskor och annan erfaren sjukvårdspersonal utan sjuksköterskeutbildning eller motsvarande inte skall ha rätt att iordningställa läkemedel 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:1 med tilläggsförfattning 2. Lokal skriftlig instruktion för läkemedelshantering 3A. Ansvar läkemedelshantering 3B. Ansvar som ingår i olika läkemedelshanteringsuppdrag 4. Läkemedel som får förvaras utanför. Från och med den 1 september är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som reglerar hur allvarliga vårdskador ska anmälas. Samtidigt träder Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i kraft SOSFS 2000:1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2005:27 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vår och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel. Nu gällande föreskrifter på området, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, trädde i kraft i mars 2000. Föreskrifterna syftar till att modernisera regelverket kring ordination och hantering av.

Läkemedelshantering - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av läkemedel i verksamheten samt säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår extern kvalitetsgranskning. 1.1 Lag, förordning och föreskrift är olika typer av regler som ska följas. Skillnaden mellan dessa består bland annat i vem som får utfärda dem, d.v.s. vem som får skapa en viss regel. I 8:1 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF) kan man läsa om vilka organ som får skapa en viss regel Regional rutin för ordination och läkemedelshantering i Region Skåne baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) och gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 3. MÅ

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997

 1. Från 1 januari 2018 gäller en ny föreskrift för läkemedelshantering, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37). Nya riktlinjer för Region Kronoberg har tagits fram utifrån den nya föreskriften
 2. Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning
 3. Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens. Den här webbplatsen tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården
 4. hälso- och sjukvården, Dnr 16958/2012 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på remiss från Socialstyrelsen erhållit förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, med svar senast den 25 april 2012. Bakgrund I Socialstyrelsens konsekvensutredning av förslaget redovisas.
 5. Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. (HSLF-FS 2016:40) Ansvarsförhållande Verksamhetsche
 6. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har på remiss från Socialstyrelsen erhållit förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, med svar senast den 25 april 2012

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011

 1. HSLF-FS 2018:54 om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera. Kompetens och ansvarsfrågor. SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
 2. Läkemedelshantering regleras i huvudsak av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård. Men föreskrifterna är översiktliga och behöver kompletteras med lokala rutiner för olika nivåer inom vården. Kontakta oss för tillgång till mallar som stöd vid utformning av lokala dokument.
 3. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 2015-02-20 SOCIALFÖRVALTNINGEN Sid 1 Inledning Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården är reglerad enligt lag i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och

Senaste version av HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete • Lag (SFS 2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård . www.lagrummet.se för SFS www.sos.se. för SOSFS, HSLF-FS www.kunskapsguiden.se för HSLF-F Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.; beslutade den 6 december 2002. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 och 5 §§ förordning-en om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. samt 2 § 1, 2 och 4 och 3 § 1 förordningen med vissa bemyndigande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringar (SOSFS 2001:17, SOSFS 2005:24 och 2006:24) reglerar läkemedelshante-ringen inom både landsting och kommuner. Föreskrifterna är mycket översiktliga och måste därför kompletteras med mer detaljerade in Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:1 www.socialstyrelsen.se Föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner SOSFS 1999:26 www.socialstyrelsen.se Föreskrifter och allmänna råd om hanterin Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 200:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården med ändringsföreskrifte

Läkemedelshantering - Vårdhandboke

gering och Socialstyrelsen, finns påtagliga kvalitetsbrister och betydande skillna-der i kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning. I de av Socialstyrelsens framtagna förslag till ändring i föreskrifterna och allmän-na råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården tydlig-görs ansvaret för läkemedelshanteringen Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal. Den som inom den enskilda hälso- och sjukvården biträder en legitimerad yrkesutövare är också skyldig att föra journal och sjukvårdsförordningen12 samt i en mängd föreskrifter och allmänna råd om olika områden i hälso- och sjukvården. Läkemedelshantering är en viktig del av hälso- och sjukvården. Det finns en mängd författningar som reglerar läkemedel ur olika perspektiv. Den nu gälland

BILAGA 1 - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvårdenSOFS 2001:1 med tilläggsförfattning. BILAGA 2 - Lokal skriftlig instruktion för läkemedelshantering. BILAGA 3A - Ansvar läkemedelshantering. BILAGA 3B - Ansvar som ingår i olika läkemedelshanteringsuppdra Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Författningshandbok 2012 för personal inom hälso- och sjukvård Raadu, Gunnel. 43. uppl. : Stockholm : Liber, 2012 - 833 s. ISBN:978-91-47-10775-9 (korr. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd reglerar ansvaret för den hälso- och sjukvård som bedrivs i den kommunala verksamheten. Vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården är den nämnd som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453 Inom den kommunala hälso- och sjukvården är det MAS som ska utföra såd-ana uppgifter som annars ska utföras av verksamhetschefen enligt Socialsty-relsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (2 kap. 3 § HSLF-FS 2017:37) Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper.

Nya föreskrifter för läkemedelshantering - Vårdförbunde

Socialstyrelsen har fattat beslut om nya föreskrifter för läkemedelshantering. - Det är bra att vi nu får en ökad reglering i kommunal hälso- och sjukvård där den stora mängden delegeringar är ett problem, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska tillämpas inom verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt, med undantag av kap 11, tandvårdslagen (1985:125)

Lagar och föreskrifter - Patientsäkerhe

Grunden för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård är att den skall vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Det är läkarens ansvar att ta ställning till om patienten klarar att hantera sina läkemedel självständigt Yttrande över förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Socialstyrelsen föreslår att de aktuella föreskrifterna (SOSFS 2000:1) kompletteras med ett nytt kapitel om läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar för äldre och andra patienter med läkemedelsrelaterade problem SOSFS 1996:24 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (bil. 2) SFS 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:1513. Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalititetsarbete Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tydliggör vårdgivarens, verksamhetschefens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet Publikation: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Socialstyrelsen 2014, fulltext i kunskapsbankens databas. Vårdgivarens ansvar. Föreskrifterna vänder sig förutom till hälso- och sjukvården även till tandvården och socialtjänsten

Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Lagar och föreskrifter. Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Senast uppdaterad: 2019-06-0 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården avses läkemedelshantering vara: ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel (21 s.439). Begrepp och innebörd beskrivs tydligt. I kapitel två nämns om lokala föreskrifter dä HF-FEnligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2017:49 7 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvår-den och vid klinisk forskning m.m. ska samtycket lämnas på någon av de därför avsedda blanketterna, bilaga 1 eller 2, till den författningen

Läkemedelsmodell i hemsjukvård utarbetad av vårdcentra len och hemtjänsten Tuppen och Järven, Norrköpings kommun november 2009 5 datum. Delningen signeras på lista, Signeringslista dosettdelning i hemsjukvård, Hemmapärm, flik 3 INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD . PLAN Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Uppdaterad: 2019-04-05. 3 1.3 Hälso- och sjukvårdspersonal. och skall direkt efter iordningsställandet administrera läkemedlet till patienten. Ett iordningsställt läkemedel skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1), märkas med patienten sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) (finns att läsa på intranätet • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och • Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet

Då Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och av läkemedel i hälso- och sjukvården uppdaterats, har manualen upphört att gälla och respektive organisation utarbetar själva egna läkemedelsriktlinjer utifrån Socialstyrelsens föreskrifter så de passar organisationen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling Termer begrepp inom läkemedelsområdet Förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSF 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrift om ordination och läkemedelshantering 1 januari 2018 börjar en ny föreskrift om ordination och hantering av läke-medel i hälso- och sjukvården att gälla: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjuk-vården (HSLF-FS 2017:37) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:37 SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. SFS 2008:355 Patientdatala

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso-och sjukvård ( SOSFS 2000:1 ) framgår att vårdgivaren bör som ett led i egenkontrollen se till att läkemedelshanteringen genomgår en kvalitetsgranskning minst en gång om året Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 200:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården med ändringsföreskrifte I hälso- och sjukvården krävs det legitimation för 22 olika yrken. Läs mer om legitimation i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården för utbildning från tredjeland (pdf 3,1 MB) Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). Författningen gäller personer som arbetar med hälso- och sjukvård i Örgryte stadsdelsförvaltning. Alla har ett eget ansvar och måste vara kunniga om författningen och sjukvårdens område, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, Patient-journallag (1985:562), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993:20) om patientjournallagen samt Socialstyrelsens föreskrifter Sida 3 (51) GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION Region Norrbotten ARBGRP208-4-516 5.0 GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 2020-06-23 Anneli Granberg Eva Pettersso

 • Backpacka västkusten australien.
 • Vad tillverkas i kina.
 • Dagens vimmerby sport.
 • Pokedex 251.
 • Fable 2 xbox 360 cheats geld.
 • Usb hdmi media markt.
 • Fosterrörelser vecka 31.
 • Bilbatteri göteborg.
 • Bedside crib hur länge.
 • Bodens auktionskammare.
 • Nordsvenska hästen jönköping.
 • Small text art.
 • Personlig tränare norrköping.
 • Marsha moreau.
 • Vestmannaeyjar.
 • Krya på dig present tips.
 • Atopische schwangerschaftsdermatose.
 • Jakobiter 1746.
 • Lampsladd till vägguttag.
 • Odds svensk politik.
 • Formellt brev sfi kurs d.
 • Skarpt.
 • T koppling jula.
 • Linnea namnsdag 2018.
 • Gryning malmö.
 • The bachelor online.
 • Bekämpa fattigdom i världen.
 • Sean bean news.
 • Smart rechner rente.
 • Backstage fallens dagar.
 • Microsoft edge installer download.
 • Silverlight mac problem.
 • Luras synonym.
 • Hallmark play.
 • Circle k brownie.
 • Avfuktare krypgrund test.
 • Tyst på scen synonym.
 • Nicole scherzinger right there ft 50 cent.
 • Hammamet hotel.
 • Fliesenleger stundenlohn 2017.
 • Shirley clamp.