Home

Energienhet nm

Joule är SI -enheten för energi. En joule motsvarar den energi som går åt att förflytta något en meter med den konstanta kraften av en newton. Joule används ofta tillsammans med något av SI-prefixen Klicka på länken för att se betydelser av energienhet på synonymer.se - online och gratis att använda Nanometrar mäter längden på mycket små storlekar, såsom våglängder. En joule, förkortad J, är en energienhet i metrisystemet. Konvertering mellan nanometer och joules är viktig i fysiken eftersom forskare ofta behöver beräkna energin hos elektromagnetisk strålning från våglängden

Till exempel motsvarar våglängden 500 nm 500 ÷ 10 ^ -9 = 5x10 ^ -7 meter (m). Dela produkten från konstanterna med våglängden i meter för att beräkna energin i Joules. I det här exemplet är energin 1 98645 x 10 ^ -25 J m ÷ 5x10 ^ -7 m = 3,973 x10-19 J Energienhet, någon av alla de måttenheter som används för att mäta energi. SI-enheter och härledda enheter. joule; kilowattimme; elektronvolt; Övriga enheter. kalori (cal) kiloton trotyl, megaton trotyl - sprängladdningar och kärnexplosioner; erg; BTU; Kayser (cm-1 Nm kan oxå vara en energienhet, såsom Joule eller (k)Wh. Icke desto mindre; 35Nm ~= 3,57 kgm /F

Tänk dig att du väger 70 kg och går uppför en trappa till nästa våning tre meter upp. Klättrandet innebär ett arbete om 3·70·9,81 newtonmeter, drygt 2 000 Nm, eller 2 000 Ws eller 2 000 joule eller 2 kilojoule om du håller dig till SI-systemet Joule (J) är den härledda enheten för energi i Internationella måttenhetssystemet (SI) och definieras [4]: = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ Energin en joule motsvaras av följande: Arbetet av en kraft på en newton över en meter; Arbetet som krävs för att flytta en elektrisk laddning på en coulomb genom en potentialdifferens på en volt; Arbetet som krävs för att producera en watt. Energienhet w Energi - Wikipedi . Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete

Omvandla energienheter - Dataverktyg Onlin

 1. Som fysisk størrelse er imidlertid ikke dette umiddelbart entydig: . Hvis lengden og kraften har samme retning, blir newtonmeter (Nm) det samme som joule (J), et mål for energi Når kraft og lengde har samme retning, blir enheten brukt som energienhet.. 1 Nm = 1 joule = 1 Ws; Den vanligste enheten for energi er joule
 2. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto
 3. Långvågig strålning. Våglängder inom området 5000 - >25000 nm. Watt SI-enhet för effekt (energi per tidsenhet). Förkortas W. Wh - Wattimma Energienhet som definieras som effekt på en Watt under 1 timma och motsvarar därmed 3600 wattsekunder = 3600 Joule
 4. Molen är en mängd kvantitet, medan Joule är en energienhet. Relationen beror på ämnet och vad du vill göra med det. Om du hade en enda mol av ett ämne och en mol av en annan och de var stökiometriskt kombinerade, kunde energin från reaktionen beräknas, och det kunde uttryckas i Joules
 5. tande som N02) per energienhet. De fOljande ekvationerna möjliggör omräkning från kon­ centration vid ett givet tillstånd till ett annat och från koncentration till massa per tillfcird energienhet. NO,-emissionerna anges i rapporten genomgående i mg/MJ där energin avser till processen inmatad eller tillfcird energi
 6. Energienhet på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här

Wattimme (ofta förkortat Wh) är en energienhet som definieras som en effekt på en watt under en timme och motsvarar alltså 3 600 joule, som ä Energiomvandling - Online omvandling av joule, kalori, Btu, elektronvolt, erg, wattimme, megawattimme, megajoule, kilojoule, kilokalori, quad, Energiinnehåll 311,0 kWh/Nm = 13,3 kWh/kg Antaganden Energiinnehåll naturgas: 13,3 kWh/kg [STEM1 ] Densitet naturgas: 0,83 kg/Nm3 [SG] Klimatpåverkan WTW naturgas: 64,9 g/MJ [JEC] Klimatpåverkan TTW naturgas: 56,2 g/MJ [JEC] Kommentar Klimatpåverkan för EU-mix av naturgas Svensk fordonsgasmix Klimatpåverkan (CO 2 e) 1,51 kg/Nm Vid beräkningen ska ett enhetligt penningvärde per energienhet användas. Detta enhetliga värde ska utgöras av den kostnad per energienhet för bensin eller diesel som är lägst före skatt, när dessa används som transportbränsle. 11 MJ/Nm 3. Tabell 2:. våglängder, maximum samt vid 500 nm Material Stamlösning av tymolblått löst i etanol, 400 mM Na2HPO4(aq, pH=9,5), autopipetter, kyvetter. Utförande Våglängd är dock ingen bra energienhet, i stället används ofta vågtal. Vilken enhets som används är ofta styrd av traditionen,. Energi Inledning Energi hör till de där jobbiga ämnena som alltid kommer upp, minst en gång per termin, fast man helst vill slippa. Och inte nog med att det pratas om det i skolan på alla möjliga lektioner, från hemkunskap via fysik och biologi till idrott, det går inte en vecka utan att jag stöter på energin även ute i resten av världen

Synonymer till energienhet - Synonymer

Manuel du produit Bosch 0 607 450 629. Voir le mode d'emploi du 0 607 450 629 en ligne ou télécharger le manuel de service Bosch 0 607 450 629 gratuitement. Le mode d'emploi du 0 607 450 629 au format PDF. - Page: 8 Naturgas 11 kWh/Nm3 204 Eldningsolja 10 kWh/l 266 Kol 7 kWh/kg 342 Gasol är ett fossilt bränsle såsom kol, naturgas och olja. Liksom andra fossila bränslen släpper gasol ut CO 2 vid förbränning. Eftersom gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än kol och olja, bidrar gasol i mindre grad till växthuseffekten. FÄRRE SKADLIGA. Orsaken till de höga utsläppen är att kol, relativt sett, innehåller fler kolatomer än exempelvis olja och naturgas. Förbränning av kol ger därför upphov till högre utsläpp per energienhet Energienheten kommer framförallt att fokusera på att bistå enhetens EU-samordnare i det löpande EU-arbetet. Uppgifterna blir bl.a. att hålla samman arbetet med att ta fram veckovisa instruktioner till EU-Promemoria 2014-04-23 Näringsdepartementet . Energienheten : Uppgifter i den ansedda tidskriften The Lancet talar om att koleldning leder i genomsnitt till 25 dödsfall per producerad energienhet (TWh) och cirka 200 fall av allvarliga lung- och hjärtsjukdomar med icke-dödlig utgång

Uppgifter i den ansedda tidskriften The Lancet talar om att koleldning leder i genomsnitt till 25 dödsfall per producerad energienhet (TWh) och ca 200 fall av allvarliga lung- och hjärtsjukdomar. Nu är väl enheten Bar*Liter ganska opraktisk som energienhet. Men det är ju enkelt att konvertera till Nm om man vill. Annars kan man räkna med SI-grundenheter hela vägen. Då får man svaret direkt i Newtonmeter joule översättning i ordboken svenska - estniska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk joule översättning i ordboken svenska - italienska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Hur man konverterar nanometer till Joule

1. Lyfthöjden 700 m ger lyftarbetet W = mgh = 25 9,82. 700 Nm = 172000 Nm Svar: 0,17 MNm 2. E k = 2 2 mv o = 2 0,012 850 2 J = 4335 J Svar: 4,3 kJ P MW 3. Arbetet F·s = ändringen i rörelseenergi E k Vi får E enheter: cal, kpm, hkh, kWh, joule (1 J = 1 Nm = = 1 Ws). I Internationella Måttsystemet har man joule som energienhet. Vill man sedan räkna ut kWh, som vi väl knappast kan komma ifrån vid de elektriska taxeberäkningarna, är det lätt gjort. Faxéns ångtabeller är beräknade med joule såso

våglängder: λ 1 = 301,2 nm, λ 2 = 388,5 nm, och λ 3 = 1333 nm. Konstruera ett energinivådi-agram för denna atom. Grundtillståndet har energin -5,14 eV. Energinivådiagrammet skall. ritas skalenligt och graderas i energienheten elektronvolt. 12 (12 Vidare, inom nanoteknologi är Joule en väldigt stor energienhet. Istället uttrycks energier ofta i termer av elektronvolt (eV), och 1 eV ≈ 1.60217646∙10-19 J. 1. Uppgift R1. Synligt ljus har typiskt en (till exempel λ = 600 nm insätts alltså som värdet 600 i nämnaren i formeln), och resulterande värdet på energin är i enheten.

Hur konverterar man nanometer till Joules - Vetenskap - 202

Formelsamling Ver 2.32/ 2008-07-18 Sida 4 av 21 PALGO AB ♦ Hammarvägen 1 ♦ 232 37 ARLÖV Tel: 040 - 664 28 50 Fax: 040 - 611 02 22 Internet: www.palgo.se Allmänt Med ppm avses parts per milion, dvs miljondelar.I vissa sammanhang anger man vpm som betyder att måttet är volymsbaserat Kilowattimme är en energienhet lika med 3,6*10 6 J. Om vi känner till att en apparat har effekten på 1000 MW och vi vill ta reda på hur många kWh betyder detta, då gör man så här: 1000 MW*3600s=(1000 *10 6 W) * 3600s=3.6*10 9 kWh=3600 MW En, inom vetenskapen, flitigt använd energienhet som betecknas kJ. 1 kJ är lika med 1000 joule. 1 kJ är lika med 0,24 kilokalorier (kcal), som är en annan, mer allmänt känd, energienhet. En 40-årig frisk och normalaktiv individ som är 1.80 m lång och som väger 75 kg, förbrukar ca 9872 kJ per dag Processöversikt. Omvandlingsprocessen beror på den specifika situationen och det avsedda syftet. Detta kan regleras av regler, kontrakt , tekniska specifikationer eller andra p

Miljöfaktaboken 2011 Upattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1183 Jenny Gode, Fredrik Martinsson, Linus Hagberg, Andreas Öman, Jonas Höglund, David Pal Nanometer, nm, är en längdenhet och motsvarar en miljarddels meter.SI-prefixet nano (n) betyder således 10-9. 1 nm =10-9 meter = 0,000 000 001 meter.. Nanometer används ofta inom naturvetenskap för att beskriva sträckor på molekylnivå och avstånd i kristallstrukturer Energienhet = Joule (J) Det krävs 1 Joule för att göra arbetet 1 Nm; Effekt är hur effektivt du gör arbetet s 102; Effekt(Nm/s eller W elektrisk effekt) = arbete(Nm) / tid (s) Energikällor - förnyelsebara och icke förnyelsebara + användning s 103; Sammanfattning s 10

Energienhet - Rilpedi

Naturgas mäts normalt i kubikmeter men ibland används beteckningen normalkubikmeter (Nm. 3), vilket som bildas beror framför allt på hur många kolatomer bränslet innehåller per energienhet. Det låga 4. 1 nm utan i stället 1 nim. Därtill kommer att de föreslagna prefixnamnen inte är några vidunder- och dvärg-namn utan verkligt matematiskt upplysande namn. Det påfallande behovet av förnuftiga benämningar på radioteknikens frekvensområden tyder emellertid på att man inte bör nöja sig med ovan- stående fyra prefix Newton kg m. Newton (symbol N) er SI-enheten for måling av kraft.Enheten har fått navn etter Isaac Newton på grunn av hans viktige bidrag til klassisk mekanikk.Den ble tatt opp av Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) i 1960..Definisjon. En newton er definert som = ⋅ / En kraft på 1 N er med andre ord den kraften som trengs for å akselerere en masse på ett kilogram en. Enligt normen skall OGC-halten i rökgaserna för kaminer inte överstiga 250 mg/nm3 vid 13% O 2 . Och för manuellt eldade pannor är gränsvärdet 150 mg/nm 3 vid 10% O 2 samt fö Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. De termer och uttryck som

The research was funded in part by National Institutes of Health grants AI105097, AGO43608, AG031797, and DK090556. Citation: Nature Medicine DOI: 10.1038/nm.3804? Kanske av intresse: Dominic D'Agostino bland forskarna här ovan samarbetar med Thomas Seyfried om att utforska ketogen kost vid behandling av cancer The Bank of England (BoE) is the UK's central bank. Our mission is to deliver monetary and financial stability for the people of the United Kingdom

Nm omvandlat till kil

Vilka enheter använde Einstein till E = mc2

Joule - Wikipedi

biogasen till fordonsbränsle med ett minipris på 7,5 SEK/Nm 3 biogas. Investering på biogasanläggning är beroende av faktorer som kalkylränta, ekonomiska bidrag, priser, politiska bestämmelser osv. Resultaten påverkas om ekonomiska faktorer ändras, tillexempel lägre räntesats och högre ekonomiska bidrag innebär en större. Detta har lett till bitterhet på den del av den personal som ingår i apu och natsbatov, som i slutändan bestämde sig för att byta ut livsmedel alkoholhaltiga drycker substitut. Om du tror att rapporterna nm DNI, bara för att två dagar med alkohol förgiftning på sjukhus har skickat inte mindre än 50 ukrainska militärer Rydbergs konstant enhet Rydbergs formel - Wikipedi . dre än 1 som är specifika för en viss serie. är en universell konstant, som nu. In spectroscopy, the Rydberg constant, symbol ∞ for heavy atoms or for hydrogen, named after the Swedish physicist Johannes Rydberg, is a physical constant relating to the electromagnetic spectra of an atom Jag har valt bort 1 Joule, fast det är den korrekta energienheten. 1 Newtonmeter är lättare att åskådliggöra. Med en dynamometer konkretiseras enheten 1 Newton. Visa hur mycket energi det krävs för att utföra arbetet 1 Nm genom att lyfta 1- hektogramsvikten 1 m rakt upp. Hur får vi 2 Nm osv Fotonenergi är den energi som bärs av en enda foton.Mängden energi är direkt proportionell mot fotonens elektromagnetiska frekvens och är därmed ekvivalent proportionell mot våglängden.Ju högre fotons frekvens, desto högre är dess energi. Likväl, ju längre fotons våglängd desto lägre är dess energi

R83:1988 INSTALLATIONSTEKNIK FÖR NATURGAS 1. Kondensproblem i avgaskanaler 2. Gasapparater Peter Herbert Hans Åkesson Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 860520- Till statsrådet och chefen för industridepartementet . Genom beslut den 22 december 1988 bemyndigade rege— ringen chefen för miljö— och energidepartementet att tillkalla en särskild utredare för att undersöka hur konkurrensförhållandena för den elintensiva industrin påverkas under kärnkraftsavvecklingen samt redovisa eventuella behov av åtgärder för att bibehålla rimliga. LED-lamporna avgav 12% blått ljus (450 nm) och 88% rött ljus (660 nm). Armaturerna i LED-toppbelysningen var vattenkylda (Lemnis) medan interlighting-armaturerna var Den totala fruktproduktionen per energienhet (inkluderat både energi till belysning och till uppvärmning) var 281 g för hybridsystemet HPS/LED med.

Den 23 april 2009 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 1.Den svenska versionen av direktivet finns i bilaga 1.. Under vintern 2009 och våren 2010 utarbetades inom Näringsdepartementet promemorian Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (Ds 2010:31) i vilken bl.a. lämnas förslag. över perioden utifall biogasen framställts genom rötning av stallgödsel. Motsvarande effekt då. biogasen antas ha kommit från hushålls- och industriavfall är 8 300 000 kronor

att kostnaden per minskad energienhet är ganska hög för den omedelbart minskade energianvändningen. Programmets inriktning är dock att skapa spridningseffekter, vilka det är svårt att med stor säkerhet kvantifiera. Det behöver utvecklas metoder för utvärdering och effektbedömning av verksamheten Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Nya Projekt. Juli 2020. Nr 003/2020. Utgivare: Nya Projekt ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Linnégatan 71, Växel: 08-501 08 710 Redaktion: Jon. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2011. Fredrik Reinfeldt. Peter Norman (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll.

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 ?Betänkande av utredni ngen om Aöversynav strålskyddslagstiftningen :ssässetiLi 107 Statens E434 w E? offentliga utredningar 1985:58 joule käännös sanakirjassa suomi - ruotsi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä View Robert Andren's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Robert has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Robert's. 8 MÅL I SIKTE - DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN I FÖRDJUPAD UTVÄRDERING 2015 - VOLYM 2 Fjärde utvärderingen av miljökvalitetsmålen DEN FÖRDJUPADE UTVÄRDERINGEN av miljökvalitetsmålen 2015 är den fjärde i sitt slag, sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999. Utvärderingen ger e

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT. JULIANE KOKOTT. föredraget den 11 september 2008 1 (). Mål C‑317/07. Lahti Energia Oy (Begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus (Finland) joule käännös sanakirjassa ruotsi - suomi Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä

Enhet för effekt är 1 newtonmeter per sekund (1 Nm/s) = 1 joule per sekund Förkortning (1 J/s) =1 watt (1 W). 16. 735 W = en hästkraft 17. Energikällorna delas in i två huvudgrupper. Vilka? Primära energikällor delas in i förnybara och icke förnybara. 18. Vilken energienhet står på elmätaren i hemmen? 1 kilowattimme (1 kWh). 19 600 nm ⇒ = = ≈ ⋅−19 = = hc hc c E f E hf λ λ För atomfysik är energienheten eV praktisk, 1 eV =1. 602 ⋅10 −19 J . Fotonenergin ovan blir därmed 2.07 eV. En våglängd på 1 Å1⋅10 −10 m = ger fotonenergin 1.99 10 J 12 keV 1 10 m 15 10 ≈ ⋅ ≈ ⋅ = = − − hc hc E λ Röntgenröret måste därför ha.

Joule är en energienhet. Paper Boat Creative / Getty Images joule - SI-enheten för energi lika med den kinetiska energin hos en 1 kg massa rör sig 1 m / s. K - Kelvin Temperatur till Krypton . vanligen från 380 nm till 750 nm (400 till 700 nm). flyktigt - ett ämne som lätt förångas Men det blir fel?? Vad gör jag fel? I facit ska denna våglängd vara 660 nm. 0 #Permalänk. Dr. G 5445 Postad: 7 dec 2017. Har du kanske både J och eV som energienhet i dina uträkningar? 0 #Permalänk. Svara. Du behöver Logga in eller Bli medlem först! Avbryt. Sök. Matematik. Alla ämnen. Matematik Alla trådar; Fysik. Alla ämnen. Fysik. Strålningsenergin bestäms av antalet kvanta som släpps ut av sändaren ut i rymden. Strålningsenergi (strålningsenergi) mäts i joule. Mängden energi som släpps ut

nm. Detta överensstämmer i stort sett med det område som är verksamt i växternas fotosyntes. En viktig skillnad tosyntesutbytet per insatt energienhet jämfört med optimal våglängd. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är upp-mätt i laboratoriemiljö, och inte ta Partikelhalten i gaserna från filtret är normalt 20-50 mg/nm 3 (15% O 2). Dieselmotor/ tjockolja: Reduktion av NO x-utsläpp: WetPac - H (fuktreglering) Förbränningsluften fuktas genom att spruta in vatten i den. Således sjunker förbränningstemperaturen, vilket reducerar kväveoxidutsläppen På sikt tror jag att flytande och gasformiga bräslen kommer att närma sig varandra i pris räknat per energienhet. Jag behöver inte 170 hästar och 350 Nm vridmoment. Fyrhjulsdriften drar visst en dl. Vet inte om man kan koppla ur den... vet att Audis A3 ecopower drar 0,45 l blandad körning. Min drar: landsväg: 0,65-0,7 jag brukar.

PDF | On Oct 11, 2012, Karl-Johan Bergstrand and others published Nya tekniker inom växthusbelysning | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Nu, Poroshenko har gjort en lång meddelat ändring av formatet för den straffande verksamheten i Donbas.Nu, i stället för Anti-terrorist-operation mot befolkningen i de nationella republikerna utförs operationen förenade styrkorna i ukraina (oos), som överförs från sbu till apu

Elektronvolt, energienhet med beteckningen eV, används som enhet för små energier.. 1 eV definieras som den energi som åtgår för att flytta en elektron, vars laddning är elementarladdningen e (ca. 1,602·10-19 coulomb) över en potentialskillnad på 1 volt:. 1 eV = 1,602·10-19 joule.. Termisk energi ges av Boltzmanns konstant gånger absolut temperatur området (400 - 750 nm). Ljuset har en energi som ges av: E= hc λ. I denna formel måste energienheten J användas. Omvandlingstalet mellan eV och J är Q (1,602⋅10−19) på räknaren. h är en konstant som kallas Plancks konstant; 6,63⋅10−34 Js. Vi löser ut våglängden: λ= hc (QE). Vi får då våglängden i meter För skydd av gammelskogar och naturnära mångbruk PlusGiro: 504609-9 Swish: 123 58 803 7 Troligen får du bättre prestanda per energienhet med 3700X men total prestanda kommer vara högre på den snabbare kretsen 3800X. 10 nm* Intel kallar den för just 10 nm och det är närmare sanningen än TSMCs 7 nm som är ungefär lika stor som Intels 10 nm

 • Hygien 1600 talet.
 • Dana reeve smallville.
 • Borsalino alessandria.
 • Ausmalbilder wolf kostenlos.
 • Wittenberg parkplätze.
 • Nordic hillbillies webshop.
 • Santa maria tacokrydda gluten.
 • Lida film 2018.
 • Staff of herding season 12.
 • Karpaltunnelsyndrom übungen pdf.
 • Camp du domaine.
 • Grillseminar niedersachsen.
 • Lord nelson te lidl.
 • Universalladdare mobil.
 • Zoomer kitty sverige.
 • Renovera gamla garderober.
 • Kan inte sova flashback.
 • Salut skål.
 • Projektion relation.
 • Cs source textures.
 • Epoxifärg garage.
 • Städer vid don.
 • Familjerådgivning hur går det till.
 • Mellan vilka värden får resistansen ligga.
 • Insättningsautomat huddinge.
 • Försäkringskassan blanketter bostadsbidrag.
 • Rollspelsformulär drakar och demoner.
 • Sjukgymnast hisingen.
 • Clustret.
 • 7 qc verktygen.
 • Elite hotel marina tower.
 • Träningsband jula.
 • Cinderella movie disney.
 • Exocrine tyranid.
 • Kirmes düsseldorf 2018 termine.
 • Simon gate.
 • Fönsterfikus tappar blad.
 • Huronsee kanada.
 • Förarintyg båt prov.
 • مدينة ماغديبورغ.
 • Hypertyreos levaxin.