Home

Scb databasen

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och 14 andra myndigheter och är gratis att använda SCB:s longitudinella databas LISA innehåller detaljerade data om sjuk‑, föräldra‑ och arbetslöshetsförsäkringen på individnivå. Den medger att över tiden följa en persons övergångar mellan exempelvis förvärvsarbete, arbetslöshet och sjukdom Eftersom databasen innehåller hela befolkningen kan uppgifterna brytas ned på en mycket fin regional nivå. Användare är bland andra departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och forskare inom universitet och högskola. Specialbearbetningar och mikrodata. SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av databasens samtliga. Sveriges registerbaserade forskningsdatabaser erbjuder unika möjligheter till samhällsanalys och politikutvärdering. Nyligen beslutade dock SCB att lägga ned en sina kändaste databaser, den så kallade LINDA-databasen.Beslutet är bekymmersamt eftersom LINDA är unik i flera avseenden: den täcker hela perioden av svenska registerdatabaser sedan 1968 vilket är en unik kontinuitet, den. Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga företag, myndigheter, organisationer och deras arbetsställen. FDB har en central roll som urvalsram och samordningsinstrument för statistikproduktionen inom SCB. Detta gäller framförallt för den eko..

Our main task is to supply users and customers with statistics for decision making, debate and research SCB:s statistikdatabas; Databaser hos WHO/Europa; Jämförelseverktyget - data för egna jämförelser. Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om

SCBs kyrkboksavskrifter av födda, vigda och döda 1860-1949. I kungörelsen 1859 stadgades att den årliga statistiken fr.o.m. år 1860 skulle grunda sig på utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböckerna samt husförhörslängderna som underlag till folkräkningarna. Befolkningsstatistik var grunden för SCB verksamhet, som startade 1858 Medborgarundersökningen del a: Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på efter kommun och kön. År 2010 - 201 Databasen uppdaterades den 2020-11-13 × Information om tjänsten. Denna sökfunktion ger dig möjlighet att söka fram arbetsställen (CfarNr) utifrån angivet organisationsnummer i SCB:s Företagsdatabas. Söksidan är uppbyggd i tre dela I SCB:s utbildningsregister registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För personer som invandrat till Sverige hämtas uppgifter in via enkäter. Ibland saknas uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som utbildningsnivå okänd. Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar

Områdesdatabasen - ODB Områdesdatabasen innehåller statistik om befolkning, bostäder, fastigheter, inkomst, kommunikation, utbildning m.m. Statistiken redovisas för basområden, kommuner i länet, planområden, regional stadsbyggnadsindelning, regionala stadskärnor och stadsdelsnämnder med basområdesindelning SCB:s statistikpaket erbjuds till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen. Statistiken redovisas för län, kommun, distrikt/församling och delområden i kommuner. Paketen består av färdiga tabeller inom ett flertal ämnesområden Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. SCB ska utveckla redovisningen av statistik i databasen Registerdata för integration genom att integrera den områdesindelning SCB har tagit fram inom ramen för uppdraget att genomföra en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden (Ku2018/01729/D, A2019/01024/IAS, A2020/00143/IAS och A2020/00949/IAS) SCB-kontakt. SCB, Uppgiftslämnarservice Telefon: 010-479 60 65 E-post: inkvartering@scb.se. Ange källa vid publicering. Vid publicering av inkvarteringsdata hämtade från Statistikdatabasen ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa. Länk till Statistikdatabasen. Statistikdatabase

Kom igång med Statistikdatabasen - Statistikmyndigheten SCB

Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter Databaser / SCB statistikdatabasen : Tillbaka till resultatlistan. SCB statistikdatabasen : I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvariga myndigheter. Fritt tillgängli SCB - Statistiska centralbyrån This link opens in a new window. Böcker, tidskrifter, statistik och serier publicerade av FN:s sekretariat, underorgan och program. Databasen innehåller ett brett ämnesurval inom mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling, fred och säkerhet, internationell rätt och humanitära insatser Välkomna till den nationella databasen för luftutsläpp (emissioner). Utsläppsstatistiken som presenteras i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. På nationell nivå är utsläppssiffror tillgängliga i december året efter utsläppsåret, och cirka 6-8 månader senare blir dessa tillgängliga på läns- och kommunnivå Bibliografisk databas med fokus på människors och organisationers miljöpåverkan, och vad som kan göras för att minimera denna påverkan. I Statistikdatabasen finns en stor del av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från en del andra statistikansvariga myndigheter. Mer info

SCB genomför emellertid närmare 90 procent av produktionen av den officiella statistiken, en betydande del på uppdrag av andra statistikansvariga myndigheter. Vilken statistik som SCB inom sin anslagsverksamhet skall producera bestäms i -. 2.--. Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. Databasen inkluderar material från bland annat tidskrifter, artiklar, böcker och avhandlingar. Ca 90 % av publikationerna i databasen består av vetenskapligt granskat material Alfabetisk lista över bibliotekets databaser. För att snabbt hitta på sidan kan du använda dig av tangentbordet; tryck Ctrl+F och skriv namnet, eller den del av namnet du kommer ihåg på databasen du söker Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglab och Tillväxtverket är ansvarigt för förvaltning och utveckling. Länk till databasen med regionala matchningsindikatorer. SCB:s databas för regionala matchningsindikatorer Observera att du måste scrolla ner en bit på SCB-sidan för att hitta de. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat

PxWeb 2020 v1 Välj databas: Example CNMM 2.3 Demodataba Arbetet med att bygga upp databasen POPLINK sker i nära samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB). Information från POPLINK får enbart användas för forskning och av forskare. Om du har för avsikt att göra ett datauttag från databasen POPLINK, som innehåller information om individer på 1900-talet, kräver det en godkänd etikansökan hos den fristående myndigheten. > Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikdatabasen - Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges statistiska databaser med länkar till andra länders statistikmyndigheter Här kan du söka på tjänste-/anställningsbenämningar mot vår databas, sök på kod och/eller benämning. Om sökningen ger fler än 25 träffar så visas resultatet på flera sidor. Du byter sida längst ned i tabellen. Klicka på Excel-ikonen ovanför tabellen för att öppna i Excel SCB inhämtar sin data via undersökningar medan Arbetsförmedlingens data är verksamhetsstatistik, hämtad direkt ur myndighetens databas. Arbetsförmedlingens statistik bygger helt enkelt på de personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Växjö kommun

Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och

För SCB:s allmänna företagsregister används kakor till en dialog mellan din dator och vår tjänst. Kakor är en förutsättning för att du ska kunna upprätthålla dialogen på ett säkert sätt under den tid du är inloggad. Den har ingen negativ inverkan på säkerheten eller din uppkoppling mot oss Sverige kan vara på väg mot ett år av överdödlighet. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att det sannolikt kommer att avlida omkring 95.000 personer jämfört med ett genomsnitt. SCB statistikdatabasen. [Elektronisk resurs] : Statistical database Publicerad: 2uuu-Publicerad: Stockholm : Statistiska centralbyrån Flera språk. Läs hela texten (Fritt tillgänglig via databasens webbplats) Databa

STATIV - en longitudinell databas för integrationsstudie

 1. Registren i den här databasen har upprättats av SCB (Statistiska Centralbyrån), som är en myndighet som inrättades 1858. Den hade bland annat till uppgift att ta fram och skriva av uppgifter om födslar, vigslar och dödsfall från församlingsböckerna för åren mellan 1860 och 1941, förutom att notera dessa uppgifter över avlidna
 2. DEBATT. Sveriges företagare tvingas avsätta resurser för att ge underlag till SCB:s statistik. Det är inte rimligt att en revisor ska behöva anlitas för att svara på frågorna. Men när företag vill få analyser från SCB tar man betalt, och ibland flera gånger för samma uppdrag, skriver René Bongard och Erik Ageberg
 3. Här finns en lista över relevanta databaser. Vissa databaser kräver inloggning, andra är fritt tillgängliga. Inloggning när du är på Sophiahemmet Högskola. Logga in på nätverket Eduroam för att få tillgång till databaser och fler artiklar i fulltext. Inloggning på distans. 1. Logga först in din dator via VPN-uppkoppling. 2.

databasen Registerdata för integration Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Statistiska centralbyrån (SCB) att uppdatera och utveckla databasen Registerdata för integration. Uppdraget omfattar följande delar: 1. SCB ska uppdatera databasen Registerdata för integration med data för år 2019

Video: Därför bör SCB inte lägga ned sin unika LINDA-databas

Som ett led i detta har SCB kontaktats för framställning av tabeller som bland annat belyser sysselsättnings-, utbildnings- och demografiska förhållanden över gruppen operativa företagsledare. Ansvarig för uppdraget på SCB är Lukas Gamerov. Tillväxtverkets kontaktperson gentemot SCB är Olof Dunsö. Databas: Statistik Övriga tabeller Scb Databasen Guide. Our Scb Databasen pictures and also Scb Statistikdatabasen in 2020 or Lisa Databasen Scb in 2020. made by Alfonso Fraire. Enter site. There's more: Scb statistikdatabasen. Lisa databasen scb. Brawijaya oleh oleh. Miesten talvitakki 2014 Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största forskningsbibliotek. Med anledning av de skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 29/10: Frescatibiblioteket har öppet som planerat: 8-19 på vardagarna och 11-15 på lördagarna Den här databasen innehåller urval av uppgifter om avlidna personer registrerade i svenska kyrkböcker. Uppgifterna har sammanställts av Statistiska Centralbyrån (SCB) för åren mellan 1840 och 1947. Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1947. Den här databasen innehåller mer än 12,5 miljoner födelseuppgifter från Sverige

SCB: Kraftig nedgång för gränshandeln under corona inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här. Ämnen att bevaka. Världen Bevaka; Live Här kan du se jämförande regional statistik över inrikes och utrikes föddas åldersfördelning, utbildningsnivå och andel förvärvsarbetande

Kalmar kommun

Företagsdatabasen (FDB) - Statistikmyndigheten SCB

SCB utdragen över födde, vigde och döde finns förtecknade i NAD. Liksom kyrkböckerna är de länkade till digitala forskarsalen. 5) SE/SVAR/RA-111010024/M 10 - Tving mantalslängd 1767 Födelseuppgifterna i databasen har visat sig vara av skiftande kvalité Uppgifter till databasen har lämnats av 12 forskningsfinansiärer. SweCRIS förvaltas av Vetenskapsrådet på uppdrag av regeringen. Medverkande forskningsfinansiärer. Ämnesklassificering Cirka hälften av presenterade projektbidrag är ämnesklassificerade enligt SCB-standard, framtagen 2011

Bengtsfors kommun

Statistical database - Select tabl

(SCB) har i detta avseende samt analysera om det finns skäl att att flytta ansvaret för den officiella statistiken för finansmarknaden databas hos Riksbanken eller Finansinspektionen.. 98. Innehåll SOU 2012:79 8 5.2.3 Gemensam uppgiftsinsamling och en gemensa Välj databas: 1. Göteborg och dess delområden 2. Göteborg i Göteborgsregionen (GR) Statistik och Analys stadsledningskontoret Göteborgs Stad Kontakt: statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se. Databas Namn Geobas98 Första tid 1998 Senaste tid 1998 Presentationstext Geobas98, årsversion avseende 1998-01-01 Referenstid 1:a januari varje år Beskrivning Geobas98 innehåller olika geografiska indelningar gällande 1:a januari 1998. Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Databastyp Sybase Fysisk.

Emmaboda kommun

Statistikdatabas - Socialstyrelse

Valmyndigheten ↩; SCB: Allmänna val nominerade och valda, Riksdag.Egna uttag ur databasen. ↩ SCB: Andel röstberättigade efter kön, utländsk/svensk bakgrund och valår Egna uttag ur databasen ↩ SCB: Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001 - 2014 Egna uttag ur databasen ↩ SCB: Allmänna val nominerade och valda, Kommun Egna uttag ur databasen SCB databas: Aktivitetsindex 2006-07-11 10:19 Aktivitetsindex (AI) Aktivitetsindex (AI), 2000=100. Månad 1993M01-2006M05 Aktivitetsindex är en sammanvägning av industriproduktionsindex, arbetade timmar för offentligt anställda, omsättningen inom detaljhandeln, varuexport och -import Nedanstående beskrivning avser yrkesgruppen. Yrkesgruppen kan innehålla flera yrkesbenämningar. 2512: Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl SCB anser inte att det särskilda behovet av att bedriva fortsatt forskning genom komplettering av databaserna MigMed och WomMed väger tyngre än intresset av att skydda den personliga integriteten. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Frågan i målet är om de s.k. kodnycklarna avseende forskningsdatabaserna MigMed och WomMed ska bevaras för längre tid än t.o.m. den 31 december 2011

Statistikmyndigheten SCB

Material från SCB:s databaser KOMMUN-FAKTA 2018. Kommunfakta 2018 Definitioner Kommentarer Källor ARBETSMARKNAD I SCB:s tabeller gäller uppnådd ålder vid årets slut. Öppet arbetslösa är de som registreras i sökandekategorierna 11 Arbetslösa, 95 Arbetslö SCB har nämligen inte, vilket är helt grundläggande vid den här typen av jämförelser, relaterat antalet döda till befolkningens ökade storlek sedan 1993. Gör man det visar det sig att dödligheten under en enskild månad varit högre vid fem tillfällen, senast 2009

Hofors kommunSundsvalls kommun

Sök i Register till SCB - Riksarkivet - Sök i arkive

Material från SCB:s databaser KOMMUN-FAKTA 2017. Kommunfakta 2017 Definitioner Kommentarer Källor ARBETSMARKNAD I SCB:s tabeller gäller uppnådd ålder vid årets slut. Öppet arbetslösa är de som registreras i sökandekategorierna 11 Arbetslösa, 95 Arbetslö Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas.Du kan sortera listan alfabetiskt, efter ämne eller efter typ av material samt söka efter en specifik databas i sökrutan

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård Material från SCB:s databaser KOMMUN-FAKTA 2016. Kommunfakta 2016 Definitioner Kommentarer Källor ARBETSMARKNAD I SCB:s tabeller gäller uppnådd ålder vid årets slut. Öppet arbetslösa är de som registreras i sökandekategorierna 11 Arbetslösa, 95 Arbetslö Sveriges dödbok (ISBN 91-87676-48-6) är en digital dödbok eller databas innehållande information om avlidna svenskar. Databasen är framställd av Sveriges Släktforskarförbund, och har givits ut på både CD- (version 1-4), DVD-skiva (version 5-7) samt USB-minne (version 6 och 7) sedan 1996.Databasen räknas som en andrahandskälla Ekonomistas Sveriges registerbaserade forskningsdatabaser erbjuder unika möjligheter till samhällsanalys och politikutvärdering. Nyligen beslutade dock SCB att lägga ned en sina kändaste databaser, den så kallade LINDA-databasen.Beslutet är bekymmersamt eftersom LINDA är unik i flera avseenden: den täcker hela perioden av svenska registerdatabaser sedan 1968 vilket är en unik.

 • Was verdient ein kardinal im vatikan.
 • Hjärtsvikt symtom kvinnor.
 • Veranstaltungen münchen 2018.
 • Tennisarmbåge sjukskrivning.
 • Golf puttningsmatta.
 • Bygga trädäck runt pool.
 • Henkell trocken piccolo.
 • Matrimoniale crestine facebook.
 • Youtube musik jerry williams.
 • Jobba hemifrån försäkringskassan.
 • Ypbpr s video.
 • Sj första klass frukost.
 • دانشجویان ایرانی مقیم سوئد.
 • Stadtladen hanau steinheim.
 • Sphynx säljes.
 • Syltkrukan flashback.
 • Rockfotoemma gravid.
 • Ausbildungsrahmenplan büromanagement ihk darmstadt.
 • Logoped stockholm utan remiss.
 • Vaccination gävle pris.
 • Blommande medelhavsväxter.
 • Marsha moreau.
 • Claus toksvig.
 • Hypertyreos levaxin.
 • Bevittnad tidrymd.
 • Wetter samos votsalakia.
 • Köpa in och sälja vidare.
 • Bakad potatis skinkröra.
 • Munchkin regelwerk.
 • Gamla stan stortorget.
 • Fake gps go location spoofer.
 • Vagel pinne.
 • Kan fågelhund användas till.
 • First video game company.
 • Kikarsikten test 2017.
 • Finans su.
 • Holistisk hälsa stockholm.
 • Fifa 18 spelarbetyg.
 • Affordable designer bags.
 • Grundsund bilder.
 • London invånare 2018.