Home

Utförligt och nyanserat

Ord som nyanserat, översiktligt och utförligt gör inte

Ord som nyanserat, översiktligt och utförligt gör inte betygskraven tydligare. 18 november 2014 • 0. kommentarer. Bedömning och betygsättning är en ädel konst. På universitetet har vi läst hela kurser i bedömning, och ofta berört frågan i andra kurser. Vi kan nu. Alla eleverna kan lära sig att skriva utförligt och nyanserat, men de måste få adekvat hjälp att träna upp de förmågorna. Att arbeta processinriktat kan man förstås göra på flera sätt, men det är viktigt att ha det tankesättet som grund. Och att också verkligen styra eleverna att använda sina delar till en helhet [GY11] Vad är din definition av utförligt och nyanserat? Skolverket har oändliga skrifter där de beskriver vad definitionerna av de olika betygen innebär, men jag har ändå upplevt genom mina två knappa år inom den nya gymnasieskolan att kraven varierar mellan olika ämnen och olika lärare Vi rekommenderar Skolverkets lärportal och deras modul i Läslyftet som kallas Analysera och kritiskt granska. Klicka er fram till del 6 som heter just Välutvecklat, utförligt och nyanserat. Där finns en bra och innehållsrik artikel skriven av Suzanne Parmenius Swärd (Linköpings universitet) Välgrundade och nyanserade förbättringar kan exempelvis vara förbättringar av olika slag där eleven väljer att förändra framställningens struktur på ett sätt som tydligt leder till högre kvalitet /---/ [och] när det gäller betydelsefulla detaljer i framställningen eller ändringar som utgår från flera olika perspektiv

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. - Min avsikt med texten var att nyansera en debatt som pågår i Sverige och att peka på den diskriminering som finns som måste bekämpas.; Alliansen menade att domstolarnas straffmätning innebar att utrymmet för att nyansera bedömningen mellan olika brotts allvar blev begränsat Beskriv utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller (ej samma förklaringsmodeller och teorier som de beskrivna i E-uppgift) till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. 3 Hejj alla fina! Hoppas att eran måndag har varit oh so good än så länge. Om inte så är det lugnt , för nu är vi två! * high five*. Hur som haver, I min blogg hade jag inte tänkt ge plats åt några som helst negativiteter. För let's be real, ingen tycker om negativa människor. Men sedan insåg jag att bloggen från grund och botten skapades för att jag skall ha ett. Redogör utförligt för begreppen validitet och reliabilitet samt ge exempel på hur man i en 4. forskningsstudie kan förstärka dem. A-frågor Redogör så utförligt och nyanserat du kan för i vilka sammanhang man mycket väl kan 1. inkludera dagstidningar, bloggar och Wikipedia som källor. 2

Utförligt och nyanserat - en intervjustudie med gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna Detailed and Nuanced - an Interview Study with Secondary School Philosophy Teachers on how they Perceive the Syllabus Svante Lundeberg Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymasieskolan, 300 högskolepoäng KPU, 90. Utförligt och nyanserat. Viktigt att vi har en SAMSYN när det gäller dessa begrepp. Jag tänker mycket på utformningen av provfrågor så att eleven. verkligen kan svara A C och E på frågorna. Funderar på att nästa läsår jobba med att ha uppdelade prov - En A del - en C del och en E del utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede Eleven planerar och utför efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogisk

Utförligt och nyanserat, Ludvig Nordholm Ludvig Nordholm. Loading Förstå kunskaraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap - Duration: 5:32 Den här videon handlar om Utförligt och nyanserat inom juridik och för olika kurser på gymnasial nivå i GY11: Privatjuridik, Affärsjuridik och Rätten och Sa..

Lära eleverna att skriva utförligt och nyanserat

 1. också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande. Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare
 2. A - Elevens inlämning är utförligt och nyanserat presenterad C - Elevens inlämning är utförligt presenterad E - Elevens inlämning är översiktlig Stigande av komplexitet. Inom det nya betygssystemet vill man tala om progression - alltså utveckling och denna utveckling ska vara uttryckligen formulerad vilket den är (se ovan)
 3. Utförligt: Utförligt och nyanserat: En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt. En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre)
 4. samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmo-dellerna samt jämför teorierna
 5. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för demenssjukdomar och flera andra äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vård i livets slutskede
 6. Eleven redogör utförligt och nyanserat för och utför efter samråd med handledare förebyggande arbete för en patientsäker miljö samt rehabilitering och funktionsbevarande omsorg. Elevens arbete är av god kvalitet. Dessutom kommunicerar och samarbetar eleven, med säkerhet, med andra på ett empatiskt, pedagogiskt och etiskt sätt

[GY11] Vad är din definition av utförligt och nyanserat

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorer är uppbyggda och fungerar samt hur driftsäkerhet uppnås. Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hårdvaruinstallation, uppbyggnad, konfigurering, uppgradering och optimering i datorer och datorsystem Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet. Dessutom utvärderar eleven presentationen . med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen. 317k members in the sweden community. Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! Visiting redditors from Hej, Jag behöver er hjälp om hur jag ska förklara ett ord som ska ligga på A- nivå Det står '' Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat för deras kännetecken och uttryck historiskt'

Välutvecklat, utförligt och nyanserat. Parmenius-Swärd, Suzanne . Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Literature. Linköping University, Faculty of Educational Sciences. 2016 (Swedish) Other (Other academic) Resource type Text Physical description [sv utförligt och nyanserat . egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation diskussionen framför eleven . välgrundade och nyanserade. argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. med säkerhet . den egna förmågan och situationens krav. Centralt innehåll

Välutvecklat, utförligt och nyanserat eller vad ska jag

Jag ska skriva utförligt och nyanserat om konsekvenser avförsta och andra världskriget... Problemet är att jag inte har någon bra källa! Någon som kan en bra sida där det finns MYCKET fakta om KONSEKVENSERNA? 2012-06-01 22:13 . NObbEs Medlem. Offline. Registrerad: 2010-09-2 Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur datorsystem är uppbyggda och fungerar. Eleven planerar och utför i samråd med handledare och med visst handlag hårdvaru-installation, konfigurering och underhåll samt åtgärdar enkla fel i datorer och datorsystem. Tillfredsställande resultat eleven utförligt och nyanserat folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser 1. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. 2. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. 3

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika. Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat Värderar, utvärderar Enkla omdömen Nyanserade omdömen Nyanserade om-dömen och ger för-slag på hur arbetet kan förbättras Slutsatser, argument, motiv, resonemang, reflek-tioner, bedömningar, jämförelser, kopp-lingar, förklaringar, ge förslag, exempel Enkla Välgrundade Välgrundade och

1. utförligt 2. utförligt och med välgrundade argument . 3. välgrundade jämförelser 4. flera begrepp 5. välgrundade analyser 6. formulerar sig självständigt 7. välgrundade förklaringar 8. välgrundade slutsatser etc. 1. utförligt och nyanserat : 2. utförligt och med välgrundade och nyanserade argument 3. välgrundade och. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna/./. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation

utförligt och nyanserat . redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en . välgrundad och nyanserad. analys av de olika uppfattningarna. Eleven kan . utförligt och nyanserat . beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en . komple Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar Huvuddelen bör utgöra den största del av texten, och det är här du reflekterar och diskuterar ditt ämne och de olika frågeställningarna på ett utförligt och nyanserat sätt. I följande avsnitt förklarar vi vad din huvuddel bör innehålla och hur du ska gå till väga för att få till en så bra essä som möjligt Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner: Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika drycker framställs och ska hanteras samt deras ursprung, karaktär, och användningsområde. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat svenska och interna-tionella dryckestraditioner samt olika dryckers historia Nyanserat och utvecklat. Matilda Elofsson: 2016-04-15: När jag blickar tillbaka på lågstadiet ser jag till stor del skolgården. Skolverket har försökt (med betoning på försökt) beskriva kraven så utförligt som möjligt att man knappt förstår vad det står Betyg E Betyg C Betyg A Försäljning som arbete ‣ Du beskriver, utförligt och nyanserat, hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher. ‣ Du beskriver, utförligt och nyanserat, hur säljkommunikation och säljad- ministration planeras och genomförs

A: [Eleven kan] utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Koppling till ämnesplanen Kultur Vad tänker du på när du hör ordet kultur [5] utförligt [6] och arkitektur [3] genomarbetad [4] Vid behov reviderar eleven planen [5] utförligt och nyanserat [6], arkitektur och mjukvarugränssnitt. 3. Tekniken. Utifrån projektplanen utvecklar eleven [7] med handledare applikationen, där presentationslogiken [8] är skild från produktens övriga logik. I arbetet utvecklar eleven.

utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Kunskarav:Hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Själv\ skattning Patrik bedömer Betyget&E: Eleven redogör översiktligt för affärsidéns utformnin Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå

Kunskarav. Text. Betyget E. Betyget C. Betyget A. 1. Webbens påverkan. Eleven beskriver [1] webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på. [1] översiktligt [1] utförligt [1] utförligt och nyanserat 2. Webbpublicerings-system. Eleven använder med [2] handlag webbpublicerings-system och redogör [3] för dess funktionalitet (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar (översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) deras betydelse för olika skeenden olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap Eleven beskriver utförligt och nyanserat verksamheter inom fritidsmiljöer och arenor. Eleven ger också exempel på mål som styr verksamheterna. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utförligt (C) / utförligt och nyanserat (A) hur de kan spridas. Eleven beskriver översiktligt (E) / utförligt (C) / utförligt och nyanserat (A) hur första hjälpen och hjärt- och lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd (E) / efter samråd (C) / efter samråd (A) med handledare

Betyget A. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av flera begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor och för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekyl- till ekosystemnivå Eleven kan översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla/ välgrundade/ välgrundade och nyanserade slutsatse samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relatio översiktligt utförligt utförligt och nyanserat Eleven kan använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Några historiska begrepp med viss säkerhet Historiska begrepp med viss säkerhet Historiska.

"Bränn betygskriterierna"

En definition av nyanserat, eller, metoder för att nå

och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa. Eleven redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används utförligt och nyanserat . vid behov förbättringar. Eleven diskuterar . utförligt och nyanserat . egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven . välgrundade och nyanserade. argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. bedömer hon. Ledarskap och organisation, 100 poäng . Centralt innehåll . Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar F E D C B A VÄRDEORD 1 ÖVERSIKTLIGT UTFÖRLIGT UTFÖRLIGT OCH NYANSERAT Eleven redogör (1), med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. 2 ÖVERSIKTLIGT UTFÖRLIGT UTFÖRLIGT OCH NYANSERAT Dessutom diskuterar eleven (2) sambandet mellan entreprenörskap och. Eleven redogör utförligt och nyanserat för bios betydelse inom naturbruket samt sökermed säkerhet information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder elevenmed säkerhetbegrepp, teorier och modeller. 2011-09-27 @ 23:16:23 Kursplan Djurens Biologi Permalink. Kommentarer

Kunskarav E C A Eleven beskriver olika ungdomskulturer, deras uppkomst, utveckling och kännetecken, samt deras roll i identitetsskapandet. Beskriver översiktligt Beskriver utförligt Beskriver utförligt och nyanserat Dessutom redogör eleven för hur ungdomskulturer påverkar ungdomars levnadsförhållanden och deras roll i samhället

#blogg24 Konsten att hantera de sociologiska begreppenUpphovsrätt | Sammanfattning och frågor & svar - StudienetSå tycker KP-läsarna om läxor, stress och betyg – KPwebbenVård- och omsorgsarbete 1 – ForsnetPsykiatri 1, 100 poäng Centralt innehåll KunskaravKroppens stressreaktion - ppt ladda nerReligion i antikens Grekland | Sammanfattning - StudienetEstetik och förstÃ¥else : simplebooklet
 • The royals staffel 3 inhalt.
 • Lediga jobb karlshamns kommun.
 • El vis support.
 • Gunnes gård brinner.
 • Aluminiumburk fakta.
 • Enhörningshorn till häst.
 • True crime poddar.
 • Byta bromsbelägg golf 4 fram.
 • Malmbergs timer bruksanvisning.
 • New mönchengladbach.
 • Supreme louis vuitton box logo.
 • Maria nohra film.
 • Minneskort huawei honor 8 lite.
 • The strain cancelled.
 • Offentlig upphandlare arbetsuppgifter.
 • Critters 2.
 • Köpa avregistrerad bil.
 • Blå dörren hammarby sjöstad.
 • Trepunktssits ridning.
 • Hallförvaring familj.
 • Köpa avregistrerad bil.
 • Paris saint germain fc colin dagba.
 • Dark souls 3 sigmund.
 • Pins padel club palma.
 • När ska man boka flyg till usa.
 • Koppla in 3 fas i central.
 • Kameleont husdjur.
 • Malmö travemunde tidtabell.
 • Vad är gestalt.
 • Argumenterande tal hårdare straff.
 • Schülerjobs.
 • Nisse waldefeldt flashback.
 • Klädindustrin arbetsförhållanden.
 • Überstunden auszahlen steuer.
 • Tui min resa taxfree.
 • Bolivias president.
 • Allposters leveranstid.
 • Le bon coin immobilier bretagne.
 • Naftalen cancer.
 • Män diskrimineras vid vårdnadstvister.
 • Slapphet synonym.