Home

Naftalen cancer

Barn som utsätts för föroreningar gemensamma naftalen

Cancer i näsan och nässvalget - Netdokto

Cancer var helt enkelt en sjukdom som inte drabbade mig! Krisliknande tillstånd. Att få cancer kan i sig rubba den grundläggande tilliten i tillvaron. Reaktionerna i samband med ett cancerbesked kan ofta beskrivas som en kris. En kris kan väcka starka känslor av sorg, apati och förvirring Cancer är många sjukdomar. Cancer är inte en enda sjukdom utan en hel rad olika sjukdomar. Vilken sorts cancer som utvecklas beror på den typ av cell som tumören har kommit ifrån. Cancer kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen Naphthalene is an organic compound with formula C 10 H 8.It is the simplest polycyclic aromatic hydrocarbon, and is a white crystalline solid with a characteristic odor that is detectable at concentrations as low as 0.08 ppm by mass. As an aromatic hydrocarbon, naphthalene's structure consists of a fused pair of benzene rings. It is best known as the main ingredient of traditional mothball

Det finns många olika sätt att behandla cancer. På den här sidan hittar du information om cancerbehandlingar och hur de påverkar din kropp På den här sidan hittar du fakta och information om olika cancerformer, behandlingar och hur det är att leva med cancer. Lär mer här naftalen fluoren benso(a)antracen acenaften fenantren krysen acenaftylen antracen benso(b)fluoranten fluoranten benso(k)fluoranten pyren benso(a)pyren dibens(ah)antracen benso(ghi)perylen indeno(123cd)pyren . 3 PAH -L består av PAH -föreningar med 2 till 2,5 ringar som ursprungligen ingick i gruppen övriga PAH. UN 1334: Naftalen, rå. Brandfarligt fast ämne (organiskt). Riskfaktorer - Brandfarliga ämnen. Brandrisk. En brand kan sprida sig snabbt. Risk för återantändning efter släckt brand

Cancer SJUKDOMAR & BESVÄR. Här får du veta mer om vad cancer är och hur olika cancersjukdomar behandlas. Du kan också läsa om cancerrehabilitering och hur du kan få råd och stöd om du själv har cancer eller om du är närstående Den vanligaste cancern. De allra vanligaste formerna av cancer är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. Hjärntumörer är ett undantag till de vanliga solida tumörerna, då dessa generellt sett inte sprider sig till andra organ. Leukemi - cancer utan tumö Alla kan drabbas av cancer. Att upptäcka maligna och premaligna slemhinneförändringar tidigt är avgörande för prognosen. Därför bör tandläkare alltid undersöka sina patienter för förändringar som kan utvecklas till cancer, rekommenderar Lars Sand, käkkirurg på Akademiska sjukhuset i Uppsala Cancer i vulvan innebär att det har bildats en cancertumör i de yttre delarna av könsorganet.Vulvan är de yttre och inre blygdläpparna, klitoris, urinrörsöppningen, slidöppningen och mellangården. Här kan du läsa mer om könsorganet.. Man vet inte allt om orsakerna till vulvacancer men det finns några kända risker

De 5 främsta symtomen på skelettcancer - Steg för Häls

 1. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning. Jessica Sörensen. frilansskribent. Redaktör: Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap. Granskad av Lovisa Wennerström, AT-läkare
 2. Cancer kan uppstå om celler någonstans i kroppen slutar att fungera som de ska men fortsätter att föröka sig. Celler kan sluta fungera av olika orsaker
 3. Var tredje finländare insjuknar i cancer under sin livstid. Nästan två tredjedelar av dem blir dock friska. Här har vi samlat allmän information om cancer

Naftalen i samlingar Vårda väl. Riksantikvarieämbetet april 2016. Naftalen är historiskt sett ett av det mest använda medlen för att skydda textilier mot mal och andra . insekter. De negativa hälsoeffekterna av naftalen är numera kända och det är viktigt att känna till va Brandmän och cancer Naftalen var den PAH som dominerade i andningszonen. Medelvärdet av exponeringen för alla 32 PAH:er hopslaget, bensen och 1,3-butadien var högst för utryckande brandmän (0,0076 mg/m3, 0,25 mg/m3 respektive 0,024 mg/m3) och näst högst för polisens brandutredare Cancer [a] är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. [1] [2] De vanligaste cancertumörerna är av typen carcinom. Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, exempelvis leukemier

En del personer har en ärftligt ökad risk att få cancer. Det betyder att risken är medfödd. Det är ovanligt, och alla som har en ärftligt ökad risk blir inte sjuka. En utredning kan visa om det finns risk för ärftlig cancer. Då går det ofta att få hjälp att minska den risken Ärftlig cancer - bör du testa dig? Personer som vill veta om de har en förhöjd risk att utveckla ärftlig cancer bör testa sig. Med ett gentest kan du ta reda på om du bär på gener som ökar din risk att utveckla cancer. Bär du på anlag kan du sätta in åtgärder som minskar risken för att sjukdomen bryter ut According to the harmonised classification and labelling (CLP00) approved by the European Union, this substance is very toxic to aquatic life, is very toxic to aquatic life with long lasting effects, is harmful if swallowed and is suspected of causing cancer Risken för cancer kan öka med fel blodgrupp. PLUS Din blodgrupp kan påverka din risk för flera vanliga sjukdomar. - Många forskare anser att vi har olika blodgrupper fö Substance identity Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas

Naftalen - Wikipedi

 1. Ny studie: Lågenergilampor orsakar cancer. 2011-05-18. En ny studie släppt av tyska forskare har kommit fram till att så kallade lågenergilampor innehåller giftiga cancerogena ämnen och borde hållas så långt som möjligt från människor. (CLF-lampor) tänds, inkluderat fenol, naftalen och styren.
 2. al body weight in males: NOAEL (ADJ): 7.1 x 10 1 mg/kg-day 3000 Lo
 3. Bensen är av International Agency for Research on Cancer (IARC) klassat som cancerframkallande för människor (grupp 1) och naftalen är klassat som möjligen cancerframkallande för människor (grupp 2B) Lågrisknivån (1,3 µg/m3) för bensen överskrids i ett lite område intill Tjärfacket men i övrigt klaras i hela närområdet
Nowa Alchemia: Reakcja nie całkiem charakterystyczna

Cancer är den ledande dödsorsaken i världen och stod för 7,6 miljoner dödsfall under 2008, vilket beräknas vara omkring 13 % av den totala dödsfallsiffran. Även om det finns flera olika metoder för att behandla eller bromsa cancerutveckling, krävs det nya terapier på grund av allvarliga biverkningar och otillfredsställande resultat med de nuvarande behandlingsmetoderna Mothball exponering har kopplats till cancer i försöksdjur. I USA finns det olagligt importerade malkulor som innehåller högre koncentrationer av naftalen. Vid dessa höga koncentrationer vid inandning det finns en förhöjd risk att utveckla cancer i näsan. Om du har malkulor i ditt hem, se till att dina malkulor är EPA godkänd Olika produkter av Anti-Tumor/Cancer, ger produktbilder och grundläggande parametrar för varje Anti-tumor intermediärer och Anti-cancer farmaceutiska mellanprodukter, Vi är en professionell kinesisk tillverkare av Anti-Tumor/Cancer, och ser fram emot ert samarbete En forskargrupp slår larm om de kemikalier som finns i lågenergilampor. Enligt en studie ger lågenergilamporna ifrån sig cancerframkallande kemikalier när de slås på. Kemikalierna kan läcka ut som ånga när lågenergilamporna slås på och om kroppen utsätts för ämnena kan det ge upphov till cancer. Några av de cancerframkallande kemikalierna som påträffats i lamporna [

Det är allmänt tänkt att mat som har bränts kan orsaka cancer. Detta är delvis nere till en viss molekyl som bildas när mat kokas vid höga temperaturer, känd som akrylamid. Men medan kemikalien är ett känt potentiellt toxin och cancerframkallande ämne i sin industriella form, är länken mellan att konsumera den i mat och utveckla cancer mycket mindre klar perform mouth-to-mouth resuscitation. Seek immediate medical attention. Serious Ingestion: No information found Section 5: Fire and Explosion Dat Lågenergilampor kan orsaka cancer. Experter har länge varnat för lågenergilampornas miljö- och hälsorisker.(Foto: AFP/Frederick Florin) Ett forskarlag i Berlin varnar för att cancerframkallande kemikalier, såsom fenol, naftalen och styren, frigörs när energilamporna tänds Links with this icon indicate that you are leaving the CDC website.. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cannot attest to the accuracy of a non-federal website. Linking to a non-federal website does not constitute an endorsement by CDC or any of its employees of the sponsors or the information and products presented on the website Cancer är kanske en av de sjukdomar som orsakar mer skada i olika organ. Varje typ av cancer har sitt eget målorgan. Det finns tumörer som oftast påverkar organ som bröst eller lungor som andra, till exempel hjärnan eller hjärtat. Miljöfaktorer, genetisk predisposition och ärftlig skapar en större förutsättning för att utveckla cancer

Kvinnans nästäppa var cancer vid näsan Nyheter Expresse

Näs- och bihålecance

naftalen Har gränsvärden De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten. 4. FÖRSTA HJÄLPEN GENERELLT Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.Vid större skada eller kvarstående besvär - läkarvård.Medtag säkerhetsdatablad. INANDNING Frisk luft och vila.Kontakta läkare om besvär. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Omarbetad: 2017-03-27 naftalen, cas-no 38640-62-9 Exponering Värde Bedömningsfaktor Extrapoleringsmetod Anmärknin Rökning är en starkt bidragande orsak till många allvarliga sjukdomar, såsom cancer, (särskilt lungcancer) hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Den orsakar också dålig lukt i munnen, cyanid, naftalen, och många andra. Dessa går ut blodet hos rökaren, och kan orsaka problem och skada människor som är omkring den,.

Naftalen bedöms möjligen cancerframkallande hos människa, IARC grupp 2B. Mutagenicitet Förväntas ej vara mutagent. Reproduktionstoxicitet Förväntas ej vara skadligt för reproduktionen. Samverkanseffekter Inga kända. Övrigt . Naftalen är ett prioriterat riskminskningsämne p.g.a. dess miljöfarliga egenskaper (se PRIO-databasen Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation The International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO) concluded that naphthalene is possibly carcinogenic to humans. The U.S. EPA classified naphthalene as a possible human carcinogen, also based on animal studies. Has anyone studied non-cancer effects from long-term exposure to naphthalene

Symptoms of Chemical poisoning - Naphthalene including 21 medical symptoms and signs of Chemical poisoning - Naphthalene, alternative diagnoses, misdiagnosis, and correct diagnosis for Chemical poisoning - Naphthalene signs or Chemical poisoning - Naphthalene symptoms Misstänkt cancer­framkallande och hormonstörande, samt skadliga för vatten­levande organismer. PAH (polycykliska aromatiska kolväten) - En grupp ämnen som är misstänkt cancerframkallande och skadliga för arvs­massan. När det gäller PAH har vi hittat naftalen 7 reviews of Brian Naftulin, MD Dr. Brian Naftulin saved my life. This doctor knows his stuff. I had a mass in my kidney, one doctor told me to only remove part of the kidney, another told me to do nothing. I went to Dr. Naftulin and he said the entire kidney needs to go, otherwise I will have problems and if the mass is cancer, the remaining kidney may have cancer cells left in it 583 F (306.1111 °C) NIOSH QM2100000 306.1 °C OU Chemical Safety Data (No longer updated) More details: 306 °C Matrix Scientific: 306 °C Matrix Scientific 075648: 306 °C Biosynth W-100303: 111-113 °C LabNetwork LN00173158: 300 °C Parchem - fine & specialty chemicals 45976: 582-584 F / 760 mmHg (305.5556-306.6667 °C / 760 mmHg) Wikidata Q209450 583 F / 760 mmHg (306.1111 °C / 760 mmHg.

Statistik och cancer Cancerfonde

Efter cancerbeskedet - Krisfaser och råd Cancerfonde

Ämnena kan framkalla cancer. Vilka föroreningar som lakvattnet för med sig ut ur Brudaremossen kan variera över tid, naftalen, från gamla kläder som slängts En viktig förändring i och med ATP 14 är att titandioxid får en harmoniserad klassificering: Cancerogenitet kategori 2: H351 (inhalation) - Misstänks kunna orsaka cancer vid inhalation. Klassificeringen avser dock endast pulverformiga produkter som innehåller ≥ 1% respirabla titandioxidpartiklar, det vill säga partiklar med en aerodynamisk diameter ≤ 10 μm orsaka cancer. H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen 2.3 Andra faror Blandningen innehåller inga vPvB-ämnen (vPvB = mycket långlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilag Start studying Kemi 2, Kapitel 7, Organisk kemi - kolföreningarnas uppbyggnad och egenskaper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Aphidicolin Afidikolin Svensk definition. Tetradecahydro-3,9-dihydroxi-4,11b-dimetyl-8,11a-metano-11aH-cyklohepta(a)naftalen-4,9-dimetanol. Ett antiviralt ämne som produceras av Cephalosporium aphidicola och andra svampar Kemikalierna kan läcka ut som ånga när lågenergilamporna slås på och om kroppen utsätts för ämnena kan det ge upphov till cancer. Några av de cancerframkallande kemikalierna som påträffats i lamporna är fenol, naftalen och styren mängder av ett ämne (naftalen, 0,75 %) som misstänks kunna ge cancer. AKUT TOXICITET TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN Ingen information tillgänglig. TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER Distillat(petroleum), straight-run middle Eksem beror på att hudens yttre skydd har blivit skadat och att en inflammation har uppstått. Hjälp finns i form av mjukgörande krämer och läkemedel

Så utvecklas cancer - Vad är cancer? Cancerfonde

Research on Cancer (IARC) i Lyon, med poolad information från 18 723 fall av lungcancer och 22 953 kontroller, innefattande livstids yrkeshistorik och rökvanor, från 16 fall-kontrollstudier i Europa, Kanada, Nya Zeeland och Kina. Kockar identifierades via yrkeskoder (ISCO-68). Alla personer hade haft ett arbete under minst ett års tid Hur bli av nattfjärilar utan Moth bollar När en mal angrepp slår, nå inte för de farliga malkulor. Eftersom malkulor innehåller naftalen eller paradichlorobenzene, de orsakar allvarliga hälsoproblem och har kopplats till cancer. Malkulor är särskilt farliga för barn, husdjur och människor Om det inte finns någon stark inflammation, för att minska klåda och andra symptom på hormonella tillämpa sådana salvor eksem, såsom: zink salva (Tsindol, Desitin) ihtiolovaya salva, salva naftalen (Naftaderm), 2-5% svavelsyra salva (för seborroiskt eksem) 2% salicylsalva, Dermalex Single intraperitoneal injections of 400 mg/kg (14)C-2-methylnaphthalene /were administered/ to male C57BL/6J mice. Groups of 4 mice were sacrificed at 0.5, 1, 3, 6, 12, or 24 hours after injection for measurement of radioactivity in fat, kidney, liver, and lung

Naphthalene - Wikipedi

Naftalen CAS. 91-20-3 8 ≤ x < 9 Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 EG. 202-049-5 INDEX. 601-052-00-2 Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet. AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen. 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen. ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser Klicka på länken för att se betydelser av nadir på synonymer.se - online och gratis att använda Miljöfarlig1 Cancer- framkallande1 Stearinsyra 0,8 Stearinsyra 57-11-4 Undantaget är naftalen (PAH-L) som hade högre halter första året (17 µg/liter). Tabell 5 Halter i vatten uppmätta i vägkonstruktion med och utan gummiklipp, P1 respektive referens

Vilka behandlingar mot cancer finns idag? Cancerfonde

Fyrverkerier innehåller bl a följande ämnen antimon, fosfor, blyföreningar, fenolhartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, zink, krom, koppar och nitrater. Många av metallerna och deras föreningar finns med på listan över de undantagsbestämmelser som Sverige fick vid EU-inträdet Tabell 1. Stationsbetäckning, stationsnamn och position (RT90) där musslor insamlades. Station Stationsnamn X Y Gb16 Bråviken, Östra Lönö 6497540 156026

Naftalena (Bisiklo [4.4.0] deca-1-pentena,3,5,7,9 atau bisiklo [4.4.0] deca-2,4,6,8,10-pentena) merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C 10 H 8.Naftalena merupakan senyawa hidrokarbon polisiklik aromatik sederhana, berbentuk kristal padat berwarna putih dengan bau yang khas dan terdeteksi oleh indra penciuman pada konsentrasi serendah 0,08 ppm Cylindern med en naftalen-baserad super-plasticizer var dock smidig att skriva ut och provet hade liten eller ingen tendens till Provet avslöjar cancer långt innan andra diagnosmetoder Naphthalene has been shown to cause cancer in some studies with laboratory animals and can affect the respiratory system of laboratory animals. Although exposures to Canadians are low, the Government of Canada's objective is to minimize exposures to this substance A meta description is an HTML tag in the HTML code of your website, which allows you to customize a section of text that describes the page itself. It plays a role in how your page is seen by search engine crawlers, and how it appears in SERP Analytical, diagnostic and therapeutic context of naphthalene. We compared acute bronchiolar injury and repair in three strains of mice used in knockout mouse development (C57BL/6, 129/TerSv, and 129/SvEv) to the model strain (Swiss Webster) after treatment with the same dose of naphthalene and sacrificed at 1, 2, 4, 7, and 14 days after treatment..

Naphthalene for synthesis. CAS 91-20-3, molar mass 128.17 g/mol. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information These widespread diseases may not be perceived as being as serious as heart disease or cancer because they don't result in death. However, they have grave social and economic implications. Patients who suffer from these debilitating diseases require drugs throughout their entire lives

Get information about Naphthalene (crude or refined) C10H8 and fitting detectors and PPE. testing, monitoring protective equipment 1500+ substances databas Naftalen (91-20-3) ATE CLP (oral) 500,000 mg/kg kroppsvikt Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat Luftvägs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat Cancerogenitet : Misstänks kunna orsaka cancer Effekterna av inhalering malmedel Malmedel innehåller ett mycket giftigt ämne som kallas naftalen. Även om FDA har fastställt malmedel vara säkra för allmänt bruk, kan inandning av en nattfjäril boll eller dess ångor orsaka allvarliga hälsoproblem. Effekterna av naftalen förgiftnin The earlier method used volatile organic solvents such as methylene chloride (dichloromethane [CH 2 Cl 2], boiling point = 40°C), which is difficult to remove completely from the beans and is known to cause cancer in laboratory animals at high doses 1-Naphthaleneacetic acid α-Naphthaleneacetic acid Naphthylacetic acid NAA Napthoxy acetic aci

Naphthalene is an organic compound with formula C 10 H 8.It is the simplest polycyclic aromatic hydrocarbon, and is a white crystalline solid with a characteristic odor that is detectable at concentrations as low as 0.08 ppm by mass. As an aromatic hydrocarbon, naphthalene's structure consists of a fused pair of benzene rings. It is best known as the main ingredient of traditional mothballs Innehåller component (naftalen) som misstänks kunna orsaka cancer. Reproduktionstoxicitet Bedöms inte vara reproduktionstoxisk. Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Ingen uppgift. Fara vid aspiratio Naftalen 10 ppm 15 ppm 8.2 Begränsning av exponeringen Förebyggande åtgärder; Sörj för god ventilation. Gränsvärden ska ej överskridas, risken för inandning ska minimeras. Förvaras avskilt från värme och antändningskällor. H351 Misstänks kunna ge cancer Naftalen ELISA Kits. The ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is a widely used application for detecting and quantifying proteins and antigens from various samples. Target-specific ELISA kits are available from a variety of manufacturers and can help streamline your immunodetection experiments

Fakta om cancer - kunskap ger trygghet Cancerfonde

cancer (7) cardiovascular (9) developmental biology (6) epigenetics and nuclear signaling (7) immunology (1) metabolism (6) neuroscience (5) signal transduction (36) stem cells (7) tags and cell markers (5) Package Size. antibody small pack (13) Clonality. polyclonal (30) monoclonal (21) recombinant monoclonal (2 Naftalen har i en studie visat sig vara cancerframkallande på honmöss Möjligen cancerframkallande hos människa, IARC grupp 2B. 1,3,5-Trimetylbensen: LD. 50. R40 - Misstänks kunna ge cancer . R20 - Farligt vid inandning . R22 - Farligt vid förtäring WARNING: This product contains Naphthalene, a chemical known to the state of California to cause cancer. California No Significant Risk Level: CAS# 91-20-3: 5.8 æg/day NSRL European/International Regulations European Labeling in Accordance with EC Directives Hazard Symbols: XN N Risk Phrases: R 22 Harmful if swallowed Keywords: Cancer, Carcinogens, Respiratory Carcinogen Selector - Reproductive System - Nasal Cavity The Carcinogen Selector gives researchers the ability to select carcinogens by the mouse organs that they promote cancer in Naftalen Kinolin Mole-kylformler, antal ringar, kokpunkter, molekylvikter och ångtryck av de viktigæte Ångtryck (kPa vid 200C) 720-10-6 120 x 10-6 9-10-6 10-6 0,3. • 10-6 10-6 10-6 10,0 10,0 21,0 g,2 16,9 o, 2, Form el C10Hg C9H7N c12H10 c12H12 C12H80 C14H12 C12H9N C15H12 C17H12 C20H12 C22H12 Antal ringar 3 3 Kokpunkt Molekyl- 0,02 0,07 0,0

Negativa effekter av malmedel Malkulor används för att förhindra insekter från skada lagrade kläder. Kemiska malkulor är gjorda av antingen naftalen eller paradichlorobenzene. Båda är giftiga, och misstänks kunna orsaka cancer. Cedar bollar marknadsförs som en mer naturlig mal R naftalen kvicksilver Hg bensen polyaromatiska kolväten PAH Of the cancer patients, about 48% had mouth cancer, 27% had pharyngeal cancer and 25% had laryngeal cancer. After taking into account tobacco and alcohol consumption, which increase the risk of such cancers,.

Carc. 2, H351 Misstänks kunna orsaka cancer . Acute Tox. 4, H332 Skadligt vid inandning . STOT RE 2, H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering . Eye Irrit. 2, H319 Orsakar allvarlig ögonirritation . STOT SE 3, H335 Kan orsaka irritation i luftvägarn 1-cancer. Cancer är kanske en av de sjukdomar som orsakar mer skada i olika organ. Varje typ av cancer har sitt eget målorgan. Det finns tumörer som oftast påverkar organ som bröst eller lungor som andra, som hjärnan eller hjärtat. Miljöfaktorer, genetisk och ärftlig predisposition skapar en större förutsättning för att utveckla.

Naftalen Nonylfenoler Oktylfenol Pentaklorfenol 1,2,4-Triklorbensen (Atrazin) (C10-13-kloralkaner) Diuron (Hexaklorbutadien) Isoproturon Klorfenvinfos Klorpyrifos (Pentaklorbensen) Simazin Triklorbensen ♦ IARC Monographs (International Agency for Research on Cancer) 91-20-3 - UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N - Naphthalene [BSI:ISO] - Similar structures search, synonyms, formulas, resource links, and other chemical information • Carc. 2 H351: Suspected of causing cancer • Aquatic Acute 1 H400: Very toxic to aquatic life • Aquatic Chronic 1 H410: Very toxic to aquatic life with long lasting effects The main objective of this study is, as mentioned, to provide background for the Danish EPA's consideration regarding the need for further risk management measures Naftalen 0,1-<1 91-20-3 202-049-5 Xn R22, R40 N R50/53 Andra ämnen Hydrokarbylamin 1-5 - R52/53 Polyeteramin 1-5 - - Xi R38, R41 R38 = Irriterar huden, R40 = Misstänks kunna ge cancer, R41 = Risk för allvarliga ögonskador, R50 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer, R50/53 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer,. Farliga komponenter : Naftalen; Kolväten, C10, aromater, <1% naphtalene; Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%) Faroangivelser (CLP) : H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad H351 - Misstänks kunna orsaka cancer

 • Morrissey israel.
 • Dagen efter piller.
 • Psalm 23 für schüler.
 • Goa indien.
 • Berätta för föräldrar om depression.
 • Iphone 10 plus.
 • The byrds discography.
 • Passfoto smink.
 • Vanprydande ärr tabell länsförsäkringar.
 • Geschwistername zu martha.
 • Sapiophile.
 • Gula havet.
 • Sommarkurser folkhögskola 2018.
 • Giersch entfernen ohne chemie.
 • Canvac q air d220.
 • Tekken wiki lei.
 • Bygga hus blogg 2016.
 • Mobilmaster karta telia.
 • Belåningsgrad amortering.
 • Monsters university 2.
 • Mdr sachsen anhalt radio frequenz.
 • Samsung galaxy tab a6 tillbehör.
 • Semesterbilder tecknade.
 • Tåg köpenhamn kastrup malmö.
 • The new world trade center.
 • Speak out cdon.
 • Lenovo tab2 a10 30 manual.
 • Maria nohra film.
 • Powerpoint bildspel tidsinställning.
 • Netflix error 10013.
 • Nicole scherzinger right there ft 50 cent.
 • Schoolsoft log in.
 • Jury supertalent 2017.
 • Måste man koka fryst broccoli.
 • Gryning malmö.
 • Svenska domäner imap.
 • Alexei yagudin.
 • Arkit demo.
 • Voldemort.
 • Ab ins beet bewerbung geld.
 • Minigolf jönköping rosenlund.